+

Primena GIS-a u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Šifra predmeta: EI32420
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Ovladavanje osnovama Geografskih informacionih sistema (GIS) i njihova primena u prostornoj analizi degradiranih područja, u cilju obnove i zaštite zemljišnih i vodnih resursa.

Primena GIS alata za analizu prirodnih i antropogeno izmenjenih karakteristika prostora, kao podloga za projektne, planske i istraživačke namene.

Teorijska nastava:

Istorijat primene GIS-a. Geografske projekcije u GIS-u, njihove osnovne karakteristike i parametri. Vrste kartografskih metapodataka i njihov unos u softversko okruženje shodno različitim projekcijama. Vrste trodimenzionalnih modela terena i njihova transformacija u različite digitalne formate (rasterske i vektorske). Ostale vrste podataka u GIS-u; poligoni, linije i tačke i manipulacija sa njima. Atributi geoprostornih podataka, formiranje baze podataka i pretraživanje baze podataka sa specifičnim upitima. Kalkulacija topografskih karakteristika izolovanih površina i slivnih područja. Analize nagiba i ekspozicija. Preklapanje različitih podataka i formiranje sinteznih karti.
Praktična nastava:

Rad u GIS-ovim aplikcijama na konkretnim prostorima u računarskoj laboratoriji.  Izrada elaborata.