+

Projektovanje u bujičarstvu

Šifra predmeta: EI34733
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje sa bujičnim poplavama i sistemima za zaštitu od velikih voda. Mogućnost kontrole kretanja rečnog nanosa kroz hidrografsku mrežu sliva. Projektovanjem regulacionih elemenata u funkciji obezbeđenja opšte stabilnosti regulisanog korita. Zaštita od poplava. Projektovanje mikro-akumulacija u sklopu integralnog uređenja slivova i vodotoka.

Sticanje znanja o bujičnim poplavama, zaštiti priobalja od poplava, obezbeđivanju uslova za privredni razvoj u brdsko-planinskim područjima i izrada projektne dokumentacije za uređenje vodotoka sa bujičnim režimom tečenja.

Teorijska nastava

Program predavanja Projektovanja u bujičarstvu obuhvata: Ekološki značaj bujičarstva, projektna i planska dokumentacija, rečno korito- način prikazivanja i osnovne podloge, radovi na uređenju prirodnih vodotoka, podloge za projektovanje, projektovanje rečnih regulacionih građevina, hidrauličko i statičko dimenzionisanje. Projektovanje malih brana i akumulacija, propagacija poplavnog talasa, izrada projekata za oskultacije brana.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Hidraulički i statički proračuni objekata, izrada elaborata regulacije prirodnih vodotoka. (proračun proticaja merodavnih malih i velikih voda, dimenzionisanje proticajnog profila,) primena računara za hidrauličke proračune, (primena savremenih paketa programa za hidraulički proračun rečnog korita u prirodnim i regulisanim vodotocima, kretanje nanosa i režima tečenja.). Hidrauličko i statičko dimenzionisanje poprečnih objekata. (dimenzionisanje ulivnih i izlivnih objekata: kaskada, konsolidacionih pojaseva i pregrada, proračun rastojanja između pojedinih objekata, proračun dubine fundiranja i karakteristike zemljišta na kome se fundiraju ovi objekti.).Projektovanje trase, uzdužnog i poprečnih profila, predmer radova i predračun troškova. Izbor lokacije za nasute brane, (projektovanje nasutih brana, ispitivanje stabilnosti kosina, hidološko-hidrauličko dimenzionisanje akumulacija.).  Proračun propagacije poplavnog talasa kroz akumulaciju, proračun prelivnih organa nasutih brana projektovanje preliva, projektovanje vodozahvata na akumulacijama. Projektovanje lučnih objekata. Statičko dimenzionisanje lučnih brana, Proračun lučnih brana po metodi „Čistog luka“. Određivanje statički neodređenih veličina. Dimenzionisanje lučnih brana prema Wehrmann-u. Osnovne aktivnosti u realizaciji projektne dokumentacije. Prenošenje trase i ojekata na teren. Istražni radovi, izrada ponuda i ugovaranje poslova, tehnička kontrola projektne dokumentacije, (revizija), pribavljanje građevinske i upotrebne dozvole.
U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.