+

Семенарство и расадничарство

Шифра предмета: ЕИ33419
Студијски програм: Еколошки инжињеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 4
Услов:

Циљ предмета је да слушаоце упозна са биолошким и технолошким аспектима производње семена (сакупљање, дорада, чување и сл.) и масовне производње садница (у лејама, у посудама и сл.) за потребе мелиорација и заштите земљишних и водних ресурса.

Стицање неопходних знања за интензивну производњу шумског репродуктивног материјала), за различите намене. Оспособљеност руковођења производњом шумских садница различитих врста, различитим технологијама и за различите намене.

Теоријска настава: Објекти за производњу семена. Размножавање дрвећа (генеративно и вегетативно). Процена урода. Сакупљање урода. Дорада семена. Чување семена. Дормантност и клијање. Квалитет семена. Типови садног материјала. Производња садница са голим кореном. Производња контејнерских садница. Производња садница меких лишћара. Земљиште, супстрати и ђубрење у расадницима. Наводњавање у расаднику. Засена и друга опрема у расаднику. Квалитет садница. Посебни део.

Практична настава:

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: Практична настава у потпуности прати теоријску наставу и изводи се кроз извођење практичних вежби и решавање практичних задатака у вежбаоници,  Лабораторији за испитивање семена и садница и на окућници Шумарског факултета.