+

Интегрална заштита биљака у пејзажној архитектури

Шифра предмета: ПА4838Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Хортикултурна ботаника, Декоративна дендрологија, Цвећарство

Упознавање студената са потребним знањима и вештинама за примену система интегралне заштите украсних биљака и урбаних шума. Овладавање основним техникама апликације пестицида у пејзажној хортикултури.

Оспособљеност студената за правилну примену мера предохране и директним мерама заштите украсних биљака уз минимално загађење животне средине

Теоријска настава У општем делу студенти се упознају са појмом и значајем примене интегралних мера заштите биљака. Студенти стичу основна знања из фитофармације –примене биолошких, биотехничких и хемијских препарата у превенцији и заштити украсних биљака. Упознају се са класификацијом средстава за заштиту украсних биљака и њиховим физичким, хемијским и токсиколошким особинама, формулацијама и начинима апликације. Проучавају се екотоксиколошка својства пестицида и појава резистентности. Састављају се програми заштите најзначајнијих украсних биљака. Упознаје се  се извештајно-дијагнозно прогнозна служба (мониторинг) и успостављање јединственог система заштите, организација и биљног карантина.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Упознавање са принципима заштите оператера, случајних пролазника, корисника зелених површина. Израчунавање потребне концентрације и дозе средстава приликом третирања. Упознавање са апаратуром за примену пестицида, методама примене средстава за заштиту биљака.