+

Оплемењивање украсних биљака

Шифра предмета: ПА2420В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Стицање неопходних биолошких, техничких и практичних знања која ће студентима, у комбинацији са познавањем законитости генетике, омогућити савладавање принципа, метода и технике оплемењивања украсних биљака.

Поседовање теоријског и практичног знања везаног за принципе, методе и технике стварања нових културних биљака

Теоријска настава:

 • Уводно предавање: дефиниција, историјат, значај, задаци, мултидисциплинарност;
 • Полазни материјал: диверзитет, флористичке области, систематика, извори варијабилности;
 • Размножавање полазног материјала;
 • Методе и начини оплемењивања биљака: селекција, хибридизација, индуковане мутације, трансплантација;
 • Квантитативна и квалитативна својства;
 • Примена генетичких маркера у оплемењивању биљака;
 • Генетички ресурси.

Практична настава:

 • Увод: упознавање са начином организације вежби, правима и обавезама студената
 • Полазни материјел: облици променљивости; мутациона променљивост-задаци;
 • Методе и начини оплемењивања биљака: индивидуална селекција-практичне вежбе на терену; Утврђивање квалитета полена; Утврђивање хетеротичног ефекта; Аутовегетативно размножавање-практичне вежбе; Хетеровегетативно размножавање-практичне вежбе;
 • Квантитативна и квалитативна својства – анализа квантитативних својстава-сакупљање материјала и израда елабората
 • Примена генетичких маркера у оплемењивању биљака: утврђивање генетичке дистанце између анализираних генотипова.