+

Oplemenjivanje ukrasnih biljaka

Šifra predmeta: PA2420V
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Sticanje neophodnih bioloških, tehničkih i praktičnih znanja koja će studentima, u kombinaciji sa poznavanjem zakonitosti genetike, omogućiti savladavanje principa, metoda i tehnike oplemenjivanja ukrasnih biljaka.

Posedovanje teorijskog i praktičnog znanja vezanog za principe, metode i tehnike stvaranja novih kulturnih biljaka

Teorijska nastava:

 • Uvodno predavanje: definicija, istorijat, značaj, zadaci, multidisciplinarnost;
 • Polazni materijal: diverzitet, florističke oblasti, sistematika, izvori varijabilnosti;
 • Razmnožavanje polaznog materijala;
 • Metode i načini oplemenjivanja biljaka: selekcija, hibridizacija, indukovane mutacije, transplantacija;
 • Kvantitativna i kvalitativna svojstva;
 • Primena genetičkih markera u oplemenjivanju biljaka;
 • Genetički resursi.

Praktična nastava:

 • Uvod: upoznavanje sa načinom organizacije vežbi, pravima i obavezama studenata
 • Polazni materijel: oblici promenljivosti; mutaciona promenljivost-zadaci;
 • Metode i načini oplemenjivanja biljaka: individualna selekcija-praktične vežbe na terenu; Utvrđivanje kvaliteta polena; Utvrđivanje heterotičnog efekta; Autovegetativno razmnožavanje-praktične vežbe; Heterovegetativno razmnožavanje-praktične vežbe;
 • Kvantitativna i kvalitativna svojstva – analiza kvantitativnih svojstava-sakupljanje materijala i izrada elaborata
 • Primena genetičkih markera u oplemenjivanju biljaka: utvrđivanje genetičke distance između analiziranih genotipova.