+

Основи екологије и заштита животне средине

Шифра предмета: ПА1105Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 5
Услов: Нема услова

Упознавање студената са основним еколошким појмовима, процесима и односима у екосистему и основним принципима хемије животне средине у циљу њене заштите.

Оспособљавање студената за примену стечених знања на стручно апликативним предметима.

Теоријска настава: Дефиниција појма екологија. Нивои организације живог света. Екосистем, појмови везани за састав, структуру и функционалност. Биодиверзитет. Биоценоза. Биотоп. Еколошка валенца. Животна форма. Флорни елементи. Биогеохемијски циклуси. Кружење воде у природи. Циклуси биогених елемената у природи. Врсте и извори загађивача. Загађење ваздуха, воде и земљишта. Облици нарушавања животне средине, појам емисије, имисије и трансмисије. Хемодинамика загађивача. Начела заштите животне средине у еврвопском праву заштите животне средине. Законодавни оквир у области заштите животне средине у Србији. Стандарди квалитета животне средине (ваздух, вода, земљиште, природа). Интегрисано спречавање и контрола загађења и управљање отпадом. Процена ризика. Принципи еколошке технологије.

Практична настава: Израда саминарског рада, дискусија и други облици интерактивне наставе.