+

Пејзажноархитектонска графика

Шифра предмета: ПА1210
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Нема

Упознавање са могућностима, начинима и принципима конструисања и обликовања геометријскаог 2Д и 3Д простора, коришћењем софтвера АutoCAD. Развијање способности и вештине за ефикасно моделовање и међусобно компоновање геометријских форми са могућностима за њихово завршно обликовање и представљање у одговарајућим пројекцијама.

Стицање неопходних знања за моделовање геометријског простора у софтверу АutoCAD, како би се та знања могла применити у решавању конкретних проблема на стручним предметима као и касније у истраживачком и практичном раду.

Теоријска настава Основни појмови који се користе у графичком софтверу АutoCAD, Кориснички интерфејс, Координатни системи, Апсолутне и релативне координате, Начини конструисања основних геометријских елемената и облика у равни; Модификовање и трансформисање цртежа у равни; Конструисање полигоналних и кривих у равни; Одређивање погледа на 3Д простор; Просторни координатни системи; Глобални и локални правоугли координатни системи; Модификовање и трансформисање цртежа у 3Д простору; Врсте 3Д моделовања: Жичано, површинско и запреминско моделовање. Пресеци и међусобни продори правилних и неправилних тела. Завршна обрада 3Д објеката.  Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Израда индивидуалних графичких вежби софтвером АutoCAD у рачунарској лабораторији. Практичне вежбе прате предавања и на конкретним примерима се обрађује материја изложена на предавањима.