+

Pejzažnoarhitektonska grafika

Šifra predmeta: PA1210
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Upoznavanje sa mogućnostima, načinima i principima konstruisanja i oblikovanja geometrijskaog 2D i 3D prostora, korišćenjem softvera AutoCAD. Razvijanje sposobnosti i veštine za efikasno modelovanje i međusobno komponovanje geometrijskih formi sa mogućnostima za njihovo završno oblikovanje i predstavljanje u odgovarajućim projekcijama.

Sticanje neophodnih znanja za modelovanje geometrijskog prostora u softveru AutoCAD, kako bi se ta znanja mogla primeniti u rešavanju konkretnih problema na stručnim predmetima kao i kasnije u istraživačkom i praktičnom radu.

Teorijska nastava Osnovni pojmovi koji se koriste u grafičkom softveru AutoCAD, Korisnički interfejs, Koordinatni sistemi, Apsolutne i relativne koordinate, Načini konstruisanja osnovnih geometrijskih elemenata i oblika u ravni; Modifikovanje i transformisanje crteža u ravni; Konstruisanje poligonalnih i krivih u ravni; Određivanje pogleda na 3D prostor; Prostorni koordinatni sistemi; Globalni i lokalni pravougli koordinatni sistemi; Modifikovanje i transformisanje crteža u 3D prostoru; Vrste 3D modelovanja: Žičano, površinsko i zapreminsko modelovanje. Preseci i međusobni prodori pravilnih i nepravilnih tela. Završna obrada 3D objekata.  Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Izrada individualnih grafičkih vežbi softverom AutoCAD u računarskoj laboratoriji. Praktične vežbe prate predavanja i na konkretnim primerima se obrađuje materija izložena na predavanjima.