+

Ekonomska geografija šumskih resursa

Šifra predmeta: Š4739A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov:

Osnovni cilj je da se pruže potrebna znanja iz dela društvene geografije koji se bavi proučavanjem teritorijalne organizacije proizvodnje (prostorna struktura ekonomskih aktivnosti) i prati dinamične promene u ekonomijama različitih regiona (što je rezultat delovanja prirodnih i antropogenih faktora, posebno u uslovima globalizacije svetske ekonomije), a važna su za oblast prometa šumskih (posebno drvnih) proizvoda..

Raspolaganje znanjima koja će omogućiti da se uspešno procenjuju geografski uslovi sa stanovišta ekonomske vrednosti, izdvajaju privredni rejoni i drugi proizvodno-teritorijalni kompleksi, a što je neophodno za rešavanje zadataka i problema iz oblasti prometa drvnih sortimenata i drugih šumskih proizvoda, odnosno radi obezbeđenja proizvoda atraktivnih za izvoz i izbor najisplativijih destinacija za njihov plasman.

Teorijska nastava: Eko-klimatski regioni na Zemlji i vegetacija (klimatski pojasevi i njihov raspored na planeti, veza ekoklimatskih pojaseva i vegetacije, raspored vegetacije po ekoklimatskim pojasevima), Raspored i struktura šumskih resursa na Zemlji (šume i njihov raspored na planeti, šume umerene zone, šume tropskog regiona), Ekološki značaj šuma (uloga šuma u globalnim ekosistemima, šuma kao ekosistem, ekološke funkcije šuma), Ekonomski značaj šuma (šume kao izvor drvne sirovine, šume kao izvor drugih vrsta sirovina i proizvoda, upotreba drveta i drugih proizvoda iz šuma, šumarstvo kao privredna oblast, privredni značaj šumarstva i šuma), Izvori drvne sirovine u svetu (Sev. Amerika, Latinska Amerika, Evropa, Afrika, Azija, Okeanija), Komercijalne vrste po regionima (osnovne komercijalne drvenaste vrste iz umerenog pojasa, osnovne komercijalne drvenaste vrste iz tropskog pojasa), Pojedine zemlje – proizvođači drveta (Kanada i SAD, Brazil, Švedska i Finska, Kongo, C.A. Republika, Zair, Kamerun i Angola, Ruska federacija, Malezija i Indonezija), Regioni najveće potrošnje drveta i struktura potrošnje (Zapadna Evropa, Severna Amerika, Afrika, Azija), Pojedine zemlje – potrošači drveta (SAD, Italija, Španija, Nemačka i Francuska, Egipat, Libija i Alžir, Kina, Japan), Srbija – raspored i struktura šuma (šumski regioni i njihov raspored u Srbiji, najrasprostranjeniji tipovi šuma u Srbiji, najrasprostranjenije vrste drveća u Srbiji), Srbija – ekonomski značaj šuma (upotreba drveta i najznačajniji drvni proizvodi, komercijalne vrste drveća u Srbiji, doprinos šumarstva privredi Srbije, uvoz i izvoz drveta Srbije), Srbija – proizvodnja i potrošnja drveta (naturalni izraz proizvodnje po sortimentima i vrstama drveća, vrednosni izraz proizvodnje po sortimentima i vrstama drveća, naturalni izraz potrošnje drveta, vrednosni izraz potrošnje drveta, bilans proizvodnje i potrošnje drveta).

Praktična nastava: /

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: /