+

Мониторинг здравственог стања шума

Шифра предмета: Ш3529А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов: Нема услова

Стицање знања о значају и имплементацији система мониторинга здравственог стања шумских екосистема.

Потпуна оспособљеност студената да раде на пословима мониторинга заштите шума (ICP Forests). Мониторинг здравственог стања укључује опажање и сакупљање података на терену, мерење и попис; анализу података и утврђивање стања; прогнозу будућих дешавања и у вези са тим доношење одговарајућих одлука.

Теоријска настава: Конвенција о прекограничном преносу загађујућих материја; Имплементација мониторинга Међународног кооперативног програма за шуме ICPF; Циљеви система мониторинга ICPF; Методологија ICPF; Структура и садржај мониторинга за Ниво I; Прикупљање и обрада података са биоиндикацијских тачака за Ниво I; Структура и садржај мониторинга за Ниво II; Могући циљеви у погледу развоја критеријума и индикатора за одрживо управљање шумама; Прикупљање и обрада података са станица за Ниво II; Проучавање узрочно-последичних веза здравственог стања шума на основу резултата мониторинга; Евалуација утицаја сценарија атмосферске депозиције у будућности на (хемијско) стање екосистема; Мониторинг као инструмент еколошке политике; Извештавање о резултатима мониторинга и презентација информација.

Практична настава: Обилазак карактеристичних биоиндикацијских тачака у Србији, снимање појединих параметара и обрада података; Обилазак станица за интензивни мониторинг (Ниво II), прикупљање података за поједине параметре и обрада података; Презентација информација.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе