+

Monitoring zdravstvenog stanja šuma

Šifra predmeta: Š3529A
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 3
Uslov: Nema uslova

Sticanje znanja o značaju i implementaciji sistema monitoringa zdravstvenog stanja šumskih ekosistema.

Potpuna osposobljenost studenata da rade na poslovima monitoringa zaštite šuma (ICP Forests). Monitoring zdravstvenog stanja uključuje opažanje i sakupljanje podataka na terenu, merenje i popis; analizu podataka i utvrđivanje stanja; prognozu budućih dešavanja i u vezi sa tim donošenje odgovarajućih odluka.

Teorijska nastava: Konvencija o prekograničnom prenosu zagađujućih materija; Implementacija monitoringa Međunarodnog kooperativnog programa za šume ICPF; Ciljevi sistema monitoringa ICPF; Metodologija ICPF; Struktura i sadržaj monitoringa za Nivo I; Prikupljanje i obrada podataka sa bioindikacijskih tačaka za Nivo I; Struktura i sadržaj monitoringa za Nivo II; Mogući ciljevi u pogledu razvoja kriterijuma i indikatora za održivo upravljanje šumama; Prikupljanje i obrada podataka sa stanica za Nivo II; Proučavanje uzročno-posledičnih veza zdravstvenog stanja šuma na osnovu rezultata monitoringa; Evaluacija uticaja scenarija atmosferske depozicije u budućnosti na (hemijsko) stanje ekosistema; Monitoring kao instrument ekološke politike; Izveštavanje o rezultatima monitoringa i prezentacija informacija.

Praktična nastava: Obilazak karakterističnih bioindikacijskih tačaka u Srbiji, snimanje pojedinih parametara i obrada podataka; Obilazak stanica za intenzivni monitoring (Nivo II), prikupljanje podataka za pojedine parametre i obrada podataka; Prezentacija informacija.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe