+

Планирање управљања заштићеним подручјима

Шифра предмета: Ш4740В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основнe академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 3
Услов: Нема

Заштићена подручја су очувана језгра природних система (шума) условно стабилна, која чине противтежу урбаним, руралним, индустријским, иинфраструктурним и урбанистички профилисаним елементима предела.Циљ овог предмета је да пружи основна знања о теоријским и практичним основама управљања, улози и важности заштићених подручја, категоризацији и начину вредновања, функције и циљеви управљања ЗП;планирању коришћења/управљања у заштићеном подручју, просторном планирању у ЗП, основе управљања заштићеним подручјима, еколошка едукација, планирање и управљање у условима ризика

Стицање знања које ће омогућити компетентност кругу корисника студената шумарства у односу на потребна теоријска и практична знања у вези са одрживим управљањем ЗПД

Теоријска настава: Oбухватa учења о: развоју идеје о ЗПД, развоју законске и институционалне подршке,развоју ЗП у Србији, развоју управљања ЗП, важности и улози заштите природе у  Србији. Општи концепт управљања заштићеним подручјима. Дефиниција заштићеног подручја. Категорије управљања заштићеним подручјима. Вредновање заштићених подручја. Планирање коришћења/упраљања заштићених подручја,фазе у процесу планирања коришћења/управљања заштићених подручја. Просторно планирање у заштићеним подручјим. Основе управљања заштићеним подручјима. Шуме и шумарство у контексту управљања заштићеним подручјима. Планови коришћења. Планови управљања за заштићена подручја у Србији. Еколошка едукација, функције и циљеви управљања ЗП, планирање и управљање у условима ризика.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Практична настава ће се одвијати у карактеристичним условима ЗПД у односу на категоризацију, циљеве и начин управљања/коришћења. Практична настава ће обухватити 30 сати активне наставе.