+

Plantažno šumarstvo

Šifra predmeta: Š3633B
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Prvi stepen
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 2
Uslov:

Cilj predmeta je sticanje neophodnih znanja za osnivanje (izbor vrste, klona, tehnike sadnje) i negu plantaža za proizvodnju tehničkog drveta (topole, divlja trešnja, crni orah i dr.), zasada kratke ophodnje (vrbe, topole, jove), plantaža za fitoremedijaciju, sistema agrošumarstva, semenskih plantaža i plantaža za proizvodnju nedrvnih šumskih proizvoda (za potrebe konditorske, prehrambene i farmaceutske industrije). Obuhvaćene su vrste drveća (i njihovi unutarvrsni taksoni) koje se mogu koristiti za osnivanje plantaža i intenzivno gazdovanje

Sticanje neophodnih znanja za izbor i proizvodnju sadnog materijala, osnivanje i negu plantaža osnovanih od šumskog drveća i/ili na šumskom zemljištu.

Teorijska nastava: Značaj osnivanja plantaža šumskog drveća. Plantaže topola. Plantaže vrba. Zasadi kratke ophodnje. Plantaže oraha. Plantaže leske. Plantaže bagrema. Plantaže mečje leske. Plantaže ginka. Plantaže divlje trešnje. Plantaže duda. Plantaže aronije. Plantaže evodije. Semenske plantaže. Plantaže za novogodišnja drvca. Plantaže za fitoremedijaciju. Agrošumarstvo. Svaka tematska jedinica obuhvata sledeća podpoglavlja: Izbor klonova i sorti za plantažno gajenje. Krakteristike staništa za plantažno gajenje. Tehnika rada na osnivanju plantaža. Mere nege, održavanja  i zaštite u plantažama.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe