+

Искоришћавање шума 1 и 2

Шифра предмета: Ш3528
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5+4
Услов: Без услова

Пружање потребних техничко-технолошких, организационих, економских и других стручних знања која ће студентима омогућити да успешно решавају задатке и проблеме из области искоришћавања шума (у оквиру шумарске струке).

Студент ће бити оспособљен да самостално доноси планерске одлуке од кључног значаја за одабир одговарајуће технологије и планирање производње у шумарству.

Теоријска настава: Увод у наставну материју. Теорија резања. Алати и оруђа у сечи и изради. Сеча и обрада стабла. Одредбе стандарда о шумским сортиментима. Размеравање (кројење) стабала. Израда шумских сортимената. Облик обловине и његово одређивање. Подела обловине по принципу максималног квантитативног искоришћења. Пререзивање стабла. Цепање дрвета. Слагање дрвета. Тесано техничко дрво. Израда железничких прагова. Цепано техничко дрво. Крчење пањева и стабала. Поугљавање дрвета. Технологија производње у искоришћавању шума (класични и савремени начин). Нормирање радова у сечи и изради шумских сортимената. Директни и јединични трошкови сече и израде дрвних сортимената. Технологије коришћења шумске биомасе за енергију.  Проблематика, дефиниције, фазе и општи показатељи транспорта. Начин и средства транспорта. Директни и јединични трошкови транспорта дрвета. Избор транспортног средства. Вучне могућности транспортног средства. II фаза транспорта древета. Нормиране рада на пословима превоза дрвета. Шумска стоваришта, утовар и истовар дрвета. Оптимална густина мреже шумских влака и других комуникација. Оперативни (извођачки ) планови производње у искоришћавању шума и непосредни трошкови производње. Избор метода искоришћавања шума у зависности од система газдовања.

Практична настава:Теорија резања. Алати и оруђа у сечи и изради. Елементи подсека и обарање стабала. Квалитативна подела стабла. Израда сортимената по принципу максималног кавнтитативног искоришћења. Израда железничких прагова.  Калкулације рада на пословима сече и израде шумских сортимената. Јединични трошкови рада на пословима сече и израде сортимената. Нормирање рада на пословима сече и израде дрвних сортимената. Елементи транспортног цикалуса. Средња транспортна дистанца. Транспортна брзина.  Калкулације рада на пословима I фазе транспорта. Јединични трошкови  I фазе транспорта дрвних сортимената. Избор транспортног средства. Оптимална густина мреже шумских влака и других комуникација. Нормирање рада на пословима I фазе транспорта. Нормирање рада на пословима превоза дрвета. Израда извођачког плана.