+

Ловство за заштитом ловне фауне

Шифра предмета: Ш2421
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Без услова

Циљ предмета је да студенти стекну основна биолошко-еколошка, економска, организациона, и друга стручна знања из области ловства са заштитом ловне фауне.

Изучавањем предмета студенти се оспособљавају да успешно решавају задатке и проблеме из области ловног газдовања (у оквиру шумарске струке), као и да у газдовању шумом комплексније и рационалније користе њене потенцијалне могућности.

Теоријска настава:Појам, опште карактеристике, историјат и развој ловства; Законска и научна подела (систематика) ловне фауне; Ловно право и законодавство; Еколошки фактори и њихов утицај на ловну фауну; Структурни елементи и динамика популације; Биологија и екологија ловне фауне (јелен, јелен лопатар, срна, дивокоза, муфлон, дивља свиња, вук, лисица, медвед, куне и ласице, зец, фазан, јаребица, препрелица, тетреби, голубови, врапчарке, шљукарице, гушчарице и птице грабљивице); Врсте и значај ловачких трофеја; Врсте и намена ловачког оружја; Ловачки пси, кинолошке организације и клубови; Појам, сврха и начини гајења дивљачи (отворена и ограђена ловишта, узгајалишта и зоопаркови); Планирање и организација газдовања ловиштима; Штете од дивљачи и на дивљачи; Заштита ловне фауне од негативног дејства абиотичких и биотичких фактора.

Практична настава:Упознавање морфолошко-анатомских карактеристика, начина живота и трагова дивљачи; Анализа одредаба Закона о ловству Србије и пратећих прописа; Методе утврђивања бројности популације, старосне и полне структуре; Одређивање пола и старости важнијих врста дивљачи; Начини исхране и њен садржај (вољке, бурази преживара); Утврђивање бонитета и капацитета ловишта; Селекција дивљачи (узгојни и санитарни одстрел); Припрема и оцењивање ловачких трофеја; Приказ и карактеристике ловних објеката, ловачког оружја и муниције; Приказ и анализа планских докумената (програми развоја ловства, ловне основе, и годишњи планови газдовања ловиштем); Мере и средства за спречавање и отклањање штета од дивљачи; Начини лова дивљачи и њихово организовање; Превентивне мере заштите дивљачи од болести.