+

Lovstvo za zaštitom lovne faune

Šifra predmeta: Š2421
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Bez uslova

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna biološko-ekološka, ekonomska, organizaciona, i druga stručna znanja iz oblasti lovstva sa zaštitom lovne faune.

Izučavanjem predmeta studenti se osposobljavaju da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti lovnog gazdovanja (u okviru šumarske struke), kao i da u gazdovanju šumom kompleksnije i racionalnije koriste njene potencijalne mogućnosti.

Teorijska nastava:Pojam, opšte karakteristike, istorijat i razvoj lovstva; Zakonska i naučna podela (sistematika) lovne faune; Lovno pravo i zakonodavstvo; Ekološki faktori i njihov uticaj na lovnu faunu; Strukturni elementi i dinamika populacije; Biologija i ekologija lovne faune (jelen, jelen lopatar, srna, divokoza, muflon, divlja svinja, vuk, lisica, medved, kune i lasice, zec, fazan, jarebica, preprelica, tetrebi, golubovi, vrapčarke, šljukarice, guščarice i ptice grabljivice); Vrste i značaj lovačkih trofeja; Vrste i namena lovačkog oružja; Lovački psi, kinološke organizacije i klubovi; Pojam, svrha i načini gajenja divljači (otvorena i ograđena lovišta, uzgajališta i zooparkovi); Planiranje i organizacija gazdovanja lovištima; Štete od divljači i na divljači; Zaštita lovne faune od negativnog dejstva abiotičkih i biotičkih faktora.

Praktična nastava:Upoznavanje morfološko-anatomskih karakteristika, načina života i tragova divljači; Analiza odredaba Zakona o lovstvu Srbije i pratećih propisa; Metode utvrđivanja brojnosti populacije, starosne i polne strukture; Određivanje pola i starosti važnijih vrsta divljači; Načini ishrane i njen sadržaj (voljke, burazi preživara); Utvrđivanje boniteta i kapaciteta lovišta; Selekcija divljači (uzgojni i sanitarni odstrel); Priprema i ocenjivanje lovačkih trofeja; Prikaz i karakteristike lovnih objekata, lovačkog oružja i municije; Prikaz i analiza planskih dokumenata (programi razvoja lovstva, lovne osnove, i godišnji planovi gazdovanja lovištem); Mere i sredstva za sprečavanje i otklanjanje šteta od divljači; Načini lova divljači i njihovo organizovanje; Preventivne mere zaštite divljači od bolesti.