+

Шума и животна средина

Шифра предмета: Ш2317
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: обавезан/ II година - III семестар
Број ESPB: 4
Услов:

Да се студентима пруже потребна знања из домена узрочно-последичних утицаја основних елемената животне средине на шуму и шумских екосистема на елементе животне средине.

Оспособљавање студената за савремени еколошки концепт шумарства у циљу очувања и заштите животне средине.

Теоријска настава: Екологија и животна средина. Компоненте и фактори животне средине. Фактори и видови угрожавања животне средине. Угрожавање основних елемената животне средине. Шумски ексоитеми и животна средина. Функције шума. Утицај шумских екосистема на основне елементе животне средине. Однос шумарства и других привредних грана са аспекта заштите и унапређења животне средине. Угроженост шумских екоситема. Шума и заштита природе.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практично упознавање са штетним утицајем загађења елемената животне средине на шумске екосистеме.