+

Anatomija drveta

Šifra predmeta: TMP1104
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan (II semestar)
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj predmeta je da studentima pruži potrebna znanja vezana za makroskopsku, mikroskopsku i submikroskopsku građu autohtonih i alohtonih vrsta drveća.

Osnovni ishod predmeta je da  budući stručaci, inženjeri obrade drveta, ovladaju znanjem iz Anatomije drveta koja predstavlja osnovu za druge discipline na pomenutom odseku. Za stručnjake na terenu ona je od značaja za stručnu determinaciju drveta na skladištima na terenu, industrijskim pogonima ili dostavljenih uzoraka, a izuzetno i pri determinaciji fosiliziranih uzoraka iz paleontoloških nalazišta, sudskim ekspertizama i slično.

Teorijska nastava

Razvoj discipline; cilj, značaj i metode rada u anatomiji drveta. 2. Postanak i razvitak drvenastih biljaka. 3. Ćelijski zid. Makromolekularne komponente i njihova organizacija u zidu (slojevi ćelijskog zida i intercelularni prostori); jamice (građa, oblik i funkcija); rast ćelijskog zida. 4. Meristemi (tvorna i trajna tkiva) 5. Građa kambijalnih ćelija, deoba kambijalnih ćelija, vreme delovanja kambijuma, formiranje trajnih elemenata. 6. Anatomska građa drveta četinara.. 7. Anatomija drveta četinarskih vrsta,  bakuljavih sa smolnim kanalima. Anatomija drveta četinarskih vrsta,  jedričavih sa smolnim kanalima. 9. Smolni kanali, značaj smole za drvo kao sirovinu. 10. Anatomska građa drveta lišćara. Difuzno porozne vrste sa vrlo mekim drvetom. 11. Anatomska građa difuzno poroznih vrsta sa mekim i srednje tvrdim drvetom. 12. Anatomska građa krupno prstenasto poroznih vrsta sa tvrdim drvetom. 13. Osnovne karakteristike građe drveta egzota. 14. Građa i karakteristike kompresionog drveta četinara i tenzionog drveta lišćara             

Praktična nastava

Kroz praktični deo nastave studenti će se na vežbama upoznati sa makroskopskom i mikroskopskom građom autohtonih i alohtonih vrsta. Na vežbama u laboratoriji za anatomiju drveta studenti će praveći mikroskopske preseke naših najzastupljenijih vrsta. Obrađuje se anatomska građa ćelijskog zida, meristemska tkiva, sistem kožnih tkiva, sistem provodnih tkiva, sistem mehaničkih tkiva, sekundarna građa korena, anatomska građa lista, sekundarna građa stabla, sistematika drvenastih biljaka, anatomska građa stabla, izrada mikroskopskih i makroskopskih preparata, greške strukture drveta, anatomska građa egzota