+

Енергетика у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП35А2
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са енергетским потројењима у преради дрвета, условима у којима треба да се одвија производња, енергетски биланси у погонима за прераду дрвета, производњом брикета и пелета, начин коришћења топлотне и електричне енергије у погонима у дрвној индустрији..

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да самостално праве енергетске билансе са успехом управљати дрвним остатком у погонима за прераду дрвета.

Теоријска настава: Видови и могућности трансформација енергије. Потенцијал дрвне биомасе. Еколошки и економски аспекти коришћења дрвне биомасе. Потребе различитих технологија (пиланска прерада дрвета, производња фурнира и фурнирских плоча, производња композита на бази дрвета, финална прерада дрвета, хемијска прерада дрвета). Енергетска вредност дрвета. Врсте и карактеристике остатка у преради дрвета. Одлагање и припрема дрвног остатка за ложење. Котлови који користе дрвни остатак. Еколошки аспекти сагоревања дрвне биомасе. Поступци и опрема за израду брикета и пелета. Карактеристике ложишта за сагоревање брикета и пелета. Примена спрегнуте производње електричне и топлотне енергије. Рационализација утрошка енергије у појединим технологијама у преради дрвета. ЕУ прописи из области дрвне биомасе.

Практична настава: Обилазак погона за прераду дрвета, котловских постројења и погона за израду брикета и пелета. Израда биланса потреба погона за топлотном и електричном енергијом. Израда биланса дрвних остатака у погонима за прераду дрвета.