+

Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem

Šifra predmeta: TMP1207
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: nema

Cilj ovog predmeta je da student razvije sposobnost shvatanja i poimanja trodimenzionalnog prostora koristeći crtež u istraživanju geometrijskih oblika, da nauči preciznost prikazivanja  i sagledavanja, kao i da odgovarajućom geometrijskom analizom stvori u svesti potpunu prostornu predstavu o oblicima prikazanim na crtežu. Student bi time bio osposobljen, u oviru svoje struke za izučavanje svih projektantskih predmeta.

Cilj predmeta je i sticanje novih znanja o standardima tehničkog crtanja koji se odnose na ortogonalne projekcije, preseke, kotiranje i tolerancije delova, kao i na izradu tehničke dokumentacije detalja i sklopova nameštaja.

Osposobljen student da sagledava prostor i predmete u njemu u tri dimenzije i da ih grafički predstavi u dvodimenzionalnoj ravni, aksonometriji i perspektivi. Saznanja stečena tokom kursa omogućavaju studentima uspešno uključivanje u programe stručnih predmeta čime se osposobljavaju za sveobuhvatno i kreativno bavljenje inženjerskim problemima.

Teorijska nastava: Tehničko pismo i formati papira. Vrste linija i njihovo korišćenje, osnovne geometrijske konstrukcije, razmere, neka pravila za pisanje u tehnici i nauci, previjanje formata papira, radionički crteži, sastavnice i zaglavlja. Upoznavanje sa pojmom tolerancija, tolerancijskim poljem i naleganjima. Pojam i vrste projiciranja.  Ortogonalna projekcija. Osnovna geometrijska tela i oblici u ortogonalnoj projekciji. Predstavljanje predmeta u kosoj projekciji. Transformacija i rotacija.Prikazivanje predmeta u aksonometriji. Crtanje i označavanje preseka zadatog predmeta.  Kotiranje, standardi, osnove i vrste kotiranja. Perspektivni prikaz predmeta. Osnovni elementi perspektive na primerima frontalne perspektive. Perspektiva sa ugla.Konstruisanje perspektivnog prikaza (sa ugla) korišćenjem nedogleda bisektrisnih zraka. Restitucija parametara perspektivnog prikaza (fotografije) na primerima.

Praktična nastava: Rešavanje zadataka i problema u vezi sa sadržajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz dva kolokvijuma. Metodske jedinice za vežbe prate teorijsku nastavu.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe