+

Технологије дрвних производа у грађевинарству

Шифра предмета: ТМП36А2
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Општи услови

Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у производњи грађевинске столарије и дрвне галантеријекако на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања доносе одлуке о куповини нове и ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у финалној мехничкој обради. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Технологија финалне механичке прераде дрвета, Димензионисање и коначна обрада детаља, Израда елемената везе, Спајање делова у рамове, Димензонисање и коначна обрада рамова и плоча, обрадни системи у у производњи грађевинске столарије,техничке карактеристике обрадних система, показатељи квалитета обрадних система,

Практична настава: Испитивање тачности рада машине, утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система, квалитет обрађене површине, технолошки поступци. Снимање техничких карактеристика обрадних система за израду грађевинске столарије и дрвне галантерије. Утврђивање квалитета обрађених површина у функцији режима обраде. Утврђивање надмера за обраду. Избор алата. Израда програма за поједине фазе обраде при обликовању производа.