+

Tehnologije drvnih proizvoda u građevinarstvu

Šifra predmeta: TMP36A2
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Opšti uslovi

Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji građevinske stolarije i drvne galanterijekako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja donose odluke o kupovini nove i remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehničkoj obradi. Studenti su osposobljeni da navedene aktivnosti obavljaju kako u industrijskim pogonima, tako i u malim zanatskim radionicama.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: Tehnologija finalne mehaničke prerade drveta, Dimenzionisanje i konačna obrada detalja, Izrada elemenata veze, Spajanje delova u ramove, Dimenzonisanje i konačna obrada ramova i ploča, obradni sistemi u u proizvodnji građevinske stolarije,tehničke karakteristike obradnih sistema, pokazatelji kvaliteta obradnih sistema,

Praktična nastava: Ispitivanje tačnosti rada mašine, utvrđivanje grešaka podešavanja mašine, tehničke karakteristike obaradnih sistema, kvalitet obrađene površine, tehnološki postupci. Snimanje tehničkih karakteristika obradnih sistema za izradu građevinske stolarije i drvne galanterije. Utvrđivanje kvaliteta obrađenih površina u funkciji režima obrade. Utvrđivanje nadmera za obradu. Izbor alata. Izrada programa za pojedine faze obrade pri oblikovanju proizvoda.