+
????????????????????????????????????

Драгица Вилотић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 843
Е-маил: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 134
Консултације: понедељак, 9‒10 часова

Рођена je 27. 2. 1955. године у Земуну. Основну и средњу школу је завршила у Обреновцу. На Одсеку за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду дипломирала је 1979. године. Магистарски рад је одбранила 1987. године, а докторску дисертацију 1992. године, на истом факултету.

На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету у звање доцента изабрана је 1993. године, у звање ванредног професора 1998. године и у звање редовног професора 2003. године. Учествује на свим нивоима наставе на предметима у оквиру Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања.

Обавила је специјализацију у Ташкенту (СССР) 1988. године на истраживању производње и анатомске грађе белог и црног дуда, а 1989. године специјализацију у Royal Botanic Gardens, Kew у Лондону у циљу усвајања нових метода рада из подручја анатомије дрвета.

Под њеним менторством урађено је и одбрањено више дипломских радова. Била је ментор за одбрану магистарског рада, мастер радова и докторских дисертације на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Учествовала је као члан у комисијама за одбрану дипломских радова, магистарских радова и докторских дисертација како на Шумарском факултету, тако и на другим факултетима Универзитета у Београду и Новом Саду. Др Драгица Вилотић је од 2010. године члан Радне групе за припрему Предлога наставног плана за средње стручно образовање и васпитање и све образовне профиле средњег стручног образовања и васпитања за подручја рада Шумарство и Обрада дрвета Завода за унапређивање образовања и васпитања а на основу захтева Министарства просвете. Учествовала је у рецензијама у часописима са Impact фактором, водећим и другим. Коаутор је уџбеника „Ботаника” за I и II разред средње шумарске и дрвно‑прерађивачке школе, приручника „Биологија” за полагање квалификационог испита за студенте Шумарског факултета у Београду (2003, 2005, 2009, 2013); аутор универзитетског уџбеника „Упоредна анатомија дрвета”; аутор монографије „Гинко” и коаутор монографија: „Екскурзиона флора шума Србије”; „Оморика ‒ Picea omorika (Pančić Purkyne) на подручју Националног парка Тара”; „Медоносне биљке”; „Посебни примерци дрвенастих врста Националног парка Тара”; „Еводија окружена биљном заједницом”; „Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју Националног парка Ђердап”. До сада објавила је и саопштила што самостално, што са другим ауторима 157 радова. Радови су публиковани у водећим часописима међународног значаја, у водећим часописима националног значаја, у монографијама итд. Учествовала је у реализацији већег броја научноистраживачких пројеката, од којих је у 11 пројекта била руководилац. Поред руковођења пројектима учествовала је и као оцењивач технолошких пројеката министарства. Њени радови цитирани су у докторским дисертацијама, магистарским радовима, оригиналним научним радовима, монографијама и универзитетским уџбеницима.

На Шумарском факултету у Београду била је: шеф Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања; руководилац докторских студија за област Шумарство; председник Савета Шумарског факултета и председник Већа Одсека за шумарство.

Област истраживања

Шумарска ботаника и анатомија дрвета; анатомија дрвета; систематика лековитог биља; индустријска производња лековитог биља, плантажна производња лековитог, ароматичног и зачинског биља; упоредна анатомија, семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Одабрани научни радови

  • Vilotić, D. (1994): Anatomska građa stabla omorike /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara: u Monografija: Omorika Picea omorika /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara, Bajina Bašta, pp. 33-47.
  • Вилотић, Д. (2000): Упоредна анатомија дрвета. Уџбеник. Београд. 1176.
  • Vilotić D. (2004): GINKO, živi fosil, izazov, ukras, lek. Monografija, Beograd, pp. 1-111.
  • Којић, М., Вилотић, Д. (2006): Екскурзиона флора шума Србије. Монографија, Београд, стр. 1-387.
  • Vilotić, Dragica; Šijačić-Nikolić, Mirjana, Miljković, Danijela; Ocokoljić, Mirjana; Rebić, Milan (2011): Comparative analysis of the anatomical strusture of heartwood and sapwood selected Gymnocladus canadensis Lam. Tree in Srpska Crnja, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 63 (3), ISSN 0354-4664, 831-836.
  • Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): DIMENSIONS OF MECHANICAL FIBRES IN PAULOWNIA ELONGATA S. Y. HU WOOD FROM DIFFERENT HABITATS. Dimenzije libriformskih vlakanaca Paulownia elongataS. Y. Hu s različitih staništa. Drvna industrija 66 (3) 229-234 (2015)UDK 630*8+674 Coden.
  • Стајић., Б., Вилотић, Д. (2016): Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју националног парка „Ђердап“. Монографија. Дољи Милановац, стр. 1-199.
  • Dragan, M., Ivana, M., Dragica, V. (2013): Accumulation of Mn and Pb in linden (Tilia platyphyllos Scop.) bark and wood. Environmental Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, Volume 20, Number 1; pp. 136-145.
  • Вилотић, Д. (2010-2012): „Подизање експерименталних плантажа Paulownia spp. на различитим стаништима“ пројекат-Министрарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Управа за шуме, Београд.
  • Вилотић, Д. (2011-2016): „Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије“ – пројекат- Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.