+
????????????????????????????????????

Dragica Vilotić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 134
Konsultacije: ponedeljak, 9‒10 časova

Dr Dragica Vilotić, redovni profesor, rođena je 27. 02. 1955. godine u Zemunu. Osnovnu i srednju školu je završila u Obrenovcu. Na Odseku za šumarstvo, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, diplomirala je 24.10.1979. godine. Magistarski rad je odbranila 1987. godine, a doktorsku disertaciju 1992. godine, na istom fakultetu.
Na Univerzitetu u Beogradu-Šumarskom fakultetu u zvanje docenta izabrana je 1993. godine, u zvanje vanrednog profesora 1998. godine i u zvanje redovnog profesora 2003. godine. Učestvuje na svim nivoima nastave na predmetima u okviru Katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. Na osnovnim studijama, angažovana je za predmete Šumarska botanika i anatomija drveta, Sistematika lekovitog bilja i Anatomija drveta; na master studijama za predmete Industrijska proizvodnja lekovitog bilja, a na doktorskim studijama za predmete Uporedna Anatomija drveta i Plantažna proizvodnja lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja.
Obavila je specijalizaciju u Taškentu (SSSR), 1988. godine na istraživanju proizvodnje i anatomske građe belog i crnog duda, a 1989. godine specijalizaciju u Royal Botanic Gardens, Kew u Londonu u cilju usvajanja novih metoda rada iz područja Anatomije drveta.
Pod njenim mentorstvom urađeno je i odbranjeno više diplomskih radova. Bila je mentor za odbranu magistarskog rada, master radova i doktorskih disertacija (8 odbranjeno, trenutno mentor 2 doktorske disertacije), na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je kao član u komisijama za odbranu: diplomskih radova, magistarskih radova, master radova; doktorskih disertacija kako na Šumarskom fakultetu, tako i na drugim srodnim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. Bila je član: Matičnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu u oblasti Tehnološkog razvoja; Programskog saveta za master i doktorske studije iz preventivne konzervacije Narodnog muzeja kao i član Radne grupe za pripremu Predloga nastavnog plana za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i sve obrazovne profile srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za područja rada Šumarstva i Obrade drveta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja a na osnovu zahteva Ministarstva prosvete. Koautor je udžbenika «Botanika» za I i II razred srednje šumarske i drvno prerađivačke škole, priručnika «Biologija» za polaganje kvalifikacionog ispita za studente Šumarskog fakulteta u Beogradu; autor univerzitetskog udžbenika “Uporedna anatomija drveta”; autor monografija: “Ginko” i “Lekovite biljke NP “Đerdap”; koautor monografija: «Ekskurziona flora šuma Srbije»; «Omorika-Picea omorika (Pančić Purkyne) na području Nacionalnog parka Tara»; „Medonosne biljke“; „Posebni primerci drvenastih vrsta Nacionalnog parka Tara“; „Evodija okružena biljnom zajednicom“. “Šume, drvenaste vrste i stabla izuzetnih dimenzija na području Nacionalnog parka Đerdap”.
Do sada objavila je i saopštila što samostalno, što sa drugim autorima preko 260 radova. U časopisima sa SCI liste objavila je 36 radova. Radovi su 479 puta citirani a od 2015. godine 275 puta, h-indeks 10 (izvor Google Scholar, 25.02.2020.). Radovi su publikovani u vodećim časopisima međunarodnog značaja, u vodećim časopisima nacionalnog značaja, u monografijama, udžbenicima itd. Učestvovala je u realizaciji većeg broja naučno istraživačkih projekata od kojih je rukovodila realizacijom 15 projekata. Pored rukovođenja projektima učestvovala je i kao recezent tehnoloških projekata ministarstva. Osnivač je i rukovodilac laboratorije za Anatomiju drveta na Šumarskom fakultetu.
Bila je šef Katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja (u dva mandata); rukovodilac doktorskih studija za Oblast Šumarstvo; predsednik i zamenik Saveta Šumarskog fakulteta, predsednik Veća odseka za šumarstvo i predstavnik Šumarskog fakulteta u Veću biotehničkih nauka, Univerziteta u Beogradu.
Trenutno je šef katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, član MNO-a za biotehnologiju i poljoproivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i član upravnog odbora Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”.

Oblast istraživanja

Šumarska botanika i anatomija drveta; anatomija drveta; sistematika lekovitog bilja; industrijska proizvodnja lekovitog bilja, plantažna proizvodnja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja; uporedna anatomija, semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje.

Odabrani naučni radovi

  • Vilotić, D. (1994): Anatomska građa stabla omorike /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara: u Monografija: Omorika Picea omorika /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara, Bajina Bašta, pp. 33-47.
  • Vilotić, D. (2000): Uporedna anatomija drveta. Udžbenik. Beograd. 1176.
  • Vilotić D. (2004): GINKO, živi fosil, izazov, ukras, lek. Monografija, Beograd, pp. 1-111.
  • Kojić, M., Vilotić, D. (2006): Ekskurziona flora šuma Srbije. Monografija, Beograd, str. 1-387.
  • Vilotić, Dragica; Šijačić-Nikolić, Mirjana, Miljković, Danijela; Ocokoljić, Mirjana; Rebić, Milan (2011): Comparative analysis of the anatomical strusture of heartwood and sapwood selected Gymnocladus canadensis Lam. Tree in Srpska Crnja, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 63 (3), ISSN 0354-4664, 831-836.
  • Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): DIMENSIONS OF MECHANICAL FIBRES IN PAULOWNIA ELONGATA S. Y. HU WOOD FROM DIFFERENT HABITATS. Dimenzije libriformskih vlakanaca Paulownia elongataS. Y. Hu s različitih staništa. Drvna industrija 66 (3) 229-234 (2015)UDK 630*8+674 Coden.
  • Stajić., B., Vilotić, D. (2016): Šume, drvenaste vrste i stabla izuzetnih dimenzija na području nacionalnog parka “Đerdap”. Monografija. Dolji Milanovac, str. 1-199.
  • Dragan, M., Ivana, M., Dragica, V. (2013): Accumulation of Mn and Pb in linden (Tilia platyphyllos Scop.) bark and wood. Environmental Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, Volume 20, Number 1; pp. 136-145.
  • Vilotić, D. (2010-2012): „Podizanje eksperimentalnih plantaža Paulownia spp. na različitim staništima“ projekat-Ministrarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume, Beograd.
  • Vilotić, D. (2011-2016): “Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije“ – projekat- Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.