+

Jasmina Popović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 892
E-mail: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 143
Konsultacije: ponedeljak, 13.00‒14.00 časova; četvrtak, 10.00‒12.00 časova

Rođena je 1969. godine u Beogradu. Diplomirala je 2000. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒Tehnološko-metalurškom fakultetu, na Odseku za organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo. Doktorirala je 2015. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, na Odseku TMP. Od 2002. godine zaposlena je na Katedri za hemijsko-mehaničku preradu drveta Odseka za preradu drveta kao asistent na predmetu Hemija drveta sa hemijskom preradom drveta, a 2016. izabrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hemijsko-mehanička prerada drveta.
Naučnoistraživački rad je u najvećoj meri usmeren na područje ispitivanja uticaja predtretmana drveta na hemijski sastav i svojstva drveta i kompozitnih materijala od drveta.

Uža naučna oblast

Hemijsko-mehanička prerada drveta

Oblast istraživanja

Hemijski sastav drveta; predtretmani drveta; ispitivanje uticaja predtretmana drveta na hemijski sastav i svojstva drveta i kompozitnih materijala od drveta.

 

Odabrani naučni radovi

⦁ Jasmina Popović, Milanka Điporović-Momčilović (2012): Influence of chemical treatment on dimensional stability of narrow-leaved ash – part one: Tangential swelling, Glasnik Šumarskog fakulteta, 106, 2012, (151‒168).
(https://www.researchgate.net/publication/269497967/)
⦁ Jasmina Popović, Mlađan Popović, Milanka Điporović-Momčilović, Ivana Gavrilović-Grmuša (2015): Effects of the chemical treatment conditions of the narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the lap shear strength, Wood Research, 60 (4): 543‒554 (2015). (https://www.researchgate.net/publication/291718468/)
⦁ Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić, Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): Dimensions of Mechanical Fibres in Paulownia elongata S. Y. Hu Wood from Different Habitats, Drvna Industrija, 66(3): 229‒234 (2015). (http://dx.doi.org/10.5552/drind.2015.1365; https://www.scribd.com/doc/315485046/)
⦁ Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Djiporović-Momčilović, M., Popović, M., and Popović, J. (2016). „Influence of pressure on the radial and tangential penetration of adhesive resin into poplar wood and on the shear strength of adhesive joints”, BioRes. 11(1), 2238‒2255. (https://www.researchgate.net/publication/295242981/)
⦁ Popović M., Điporovic-Momčilović M., Gavrilović-Grmuša I., Popović J. (2016): Acidity of selected industrial wood species in Serbia, Glasnik Šumarskog fakulteta 113, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (69‒76).
(https://www.researchgate.net/publication/305370818/)