+

Марија Ђурковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 821
Е-маил: marija.djurkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 52
Консултације: четвртак, 10‒12 часова

Др Марија Ђурковић је рођена 13. 3. 1982. године у Шапцу, где је завршила Шабачку гимназију. Дипломирала је 2008. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета. Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновала је 15. 6. 2009. године, када је изабрана за асистента на предмету Машине и алати за обраду дрвета. Докторску дисертацију је одбранила 2015. године такође на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. У звање доцента изабрана је 12. 5. 2015. године на ужој научној области Машине и уређаји у преради дрвета. Области истраживања др Марије Ђурковић су машине и алати за обраду дрвета, интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета и машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом.
Доцент др Марија Ђурковић била је члан комисије за одбрану 10 мастер и преко 70 дипломских и завршних радова. Објавила је три рада у часописима са SCI листе, осам радова на међународним конгресима, конференцијама и скуповима, два рада у водећим домаћим часописима и два техничка решења. Учествовала је у реализацији два пројекта за Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Машине и алати за обраду дрвета; интеракција обрадног и алатног материјала; машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом.

Одабрани научни радови

⦁ Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2012): Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, Energy, Vol 48, No. 1, 169–176, DOI: 10.1016/j.energy.2012.02.073
ISSN: 0360-5442.
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=T27emoJSdFRYSwcJj3t&UT=WOS%3A000313461800021&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=SFX&Func=Frame&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
⦁ Mandić, M., Porankiewicz, B., Danon, G. (2015): An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling, BioResources, Vol 10, No 3, 5489-5502, DOI:10.15376/biores.10.3.5489-5502
ISSN: 1930-2126
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=T27emoJSdFRYSwcJj3t&UT=WOS%3A000364199800128&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=SFX&Func=Frame&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
⦁ Mandić, M., Svrzić, S., Danon, G. (2015): The comparative analysis of two methods for the power consumption measurement in circular saw cutting of laminated particle board, Wood Research, Vol. 60, br. 1, 125-136
ISSN: 1336-4561 http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=T27emoJSdFRYSwcJj3t&UT=WOS%3A000350927800012&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=SFX&Func=Frame&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
⦁ Mandić, M., Todorović, N., Popadić, R., Danon, G. (2011): Uticaj svojstava drveta i tehnoloških parametara obrade na snagu rezanja pri obradi termički modifikovanog bukovog drveta glodanjem, Glasnik Šumarskog Fakulteta 104, 109-124, Beograd, DOI: 10.2298/GSF1104109M
ISSN: 0353-4537
⦁ Svrzić, S., Mandić, M., Danon, G. (2015): „Uticaj parametara rezanja na gubitak mase pri bradi ploče iveruce AWJC metodom – EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON THE MASS LOSS IN MACHINING PARTICLE BOARDS USING AWJC METHOD”; Šumarstvo, No. 1-2, 73-82, 2015. Šumarski fakultet, Beograd, Srbija.
⦁ Furtula, M., Mandić, M. Danon, G., Bajić, V. (2010): The possibility of substitution of fossil fuel with wood boimass in the national parks Kopaonik and Tara, 18th European Biomass Conference and Exhibition, Lion, France, ETA-Florence, pp 283-288,
ISBN-13: 978-8889407561
⦁ Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2011): The Possibility of Using CHP in Sawmills in Serbia, 19th European Biomass Conference and Exhibition, Berlin, Germany, ETA-Florence, pp 2260-2265
ISBN: 978-88-89407-55
⦁ Mandić, M., Mladenović, G., Tanović, LJ., Danon, G. (2014): Model za predikciju sile rezanja pri obimnom glodanju hrastovine, Međunarodna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering“ (KODIP), Budva, Crna Gora 18-21.06.2014, Zbornik radova pp 231–239
ISBN 978-9940-527-35-8
⦁ Svrzić, S., Mandić, M. (2015): „The influence of controlled gamma ray exposition upon chemical structure changes of the several wood-based composites using the ftir spectra“, rad saopšten na međunarodnoj konferenciji: Second International Scientific Conference WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN, 30th August – 2nd September, 2015, University Congress Centre, OHRID, Republic of Macedonia.
⦁ Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2015): „The Comparative Analysis of Two for Methods for Peripheral Milling Cutting Force Measurement of oak wood“ 26th International Conference on Wood Science and Technology, 16th October, 2015, Zagreb, Croatia
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=T27emoJSdFRYSwcJj3t&UT=WOS%3A000380539600019&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=SFX&Func=Frame&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord