+

Marija Đurković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 821
E-mail: marija.djurkovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 52
Konsultacije: četvrtak, 10‒12 časova

Dr Marija Đurković je rođena 13. 3. 1982. godine u Šapcu, gde je završila Šabačku gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, na Odseku za preradu drveta. Radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zasnovala je 15. 6. 2009. godine, kada je izabrana za asistenta na predmetu Mašine i alati za obradu drveta. Doktorsku disertaciju je odbranila 2015. godine takođe na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu. U zvanje docenta izabrana je 12. 5. 2015. godine na užoj naučnoj oblasti Mašine i uređaji u preradi drveta. Na istoj užoj naučnoj oblasti izabrana je u zvanje vanrednog profesora 12.03.2020. godine. Oblasti istraživanja dr Marije Đurković su mašine i alati za obradu drveta, interakcija obradnog i alatnog materijala u obradi drveta i mašine za obradu drveta sa kompjuterskom numeričkom kontrolom.

Dr Marija Đurković učestvovala je, kao član ili mentor, u komisijama za odbranu 5 master i preko 70 diplomskih i završnih radova. Kao jedini autor, objavila je priručnik za vežbe sa zbirkom zadataka za predmet Mašine i alati za obradu drveta i učestvovala je u pisanju udžbenika, koji se koristi u nastavi na master i doktorskim studijama. Objavila je šest radova u časopisima sa SCI liste, sedamnaest radova na međunarodnim kongresima, konferencijama i skupovima, dva rada u vodećim domaćim časopisima i dva tehnička rešenja. Učestvovala je u realizaciji dva projekta za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2017. godine obavlja funkciju predsednika komisije za standarde i srodne dokumente M039-4 „Mašine za obradu drveta“ pri Institutu za standardizaciju Srbije.

Uža naučna oblast

Mašine i uređaji u preradi drveta

Oblast istraživanja

Mašine i alati za obradu drveta; interakcija obradnog i alatnog materijala; mašine za obradu drveta sa kompjuterskom numeričkom kontrolom.

Odabrani naučni radovi

  1. Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2012): Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, Energy, Vol 48, No. 1, ISSN: 0360-5442, pp 169–176, DOI: 10.1016/j.energy.2012.02.073.
  2. Mandić, M., Svrzić, S., Danon, G. (2015): The comparative analysis of two methods for the power consumption measurement in circular saw cutting of laminated particle board, Wood Research, ISSN: 1336-4561, Vol. 60, No. 1, pp 125-136.
  3. Mandić, M., Porankiewicz, B., Danon, G. (2015): “An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling”, BioResources, Vol 10, No 3, ISSN: 1930-2126, pp 5489-5502, DOI:10.15376/biores.10.3.5489-5502.
  4. Đurković, M., Danon, G. (2017): “Comparison of Measured and Calculated Values of Cutting Forces in Oak Wood Peripheral Milling”, Wood Research, ISSN: 1336-4561, Vol. 62 No. 2, pp. 293-306.
  5. Stanojević, D., Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2017): “Prediction of the surface roughness of wood for machining”, Journal of Forestry Research, Online ISSN 1993-0607, Print ISSN 1007-662X, 1., Vol. 28, No. 6, pp 1281–1283.
  6. Đurković, M., Mladenović, G., Tanović, Lj., Danon, G. (2018): “Impact of Feed Rate, Milling Depth and Tool Rake Angle in Peripheral Milling of Oak Wood on the Cutting Force”, Maderas: Ciencia y tecnología, Vol.20, No.1, pp. 25-34., ISSN printed 0717-3644, ISSN online 0718-221X, 1., DOI: 10.4067/S0718-221X2018005001301.
  7. Mandić, M., Mladenović, G., Tanović, LJ., Danon, G. (2014): Model za predikciju sile rezanja pri obimnom glodanju hrastovine, Međunarodna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering“ (KODIP), Budva, Crna Gora 18-21.06.2014, Zbornik radova pp 231–239, ISBN 978-9940-527-35-8.
  8. Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2015): „The Comparative Analysis of Two for Methods for Peripheral Milling Cutting Force Measurement of oak wood“ 26th International Conference on Wood Science and Technology, 16th October, 2015, Zagreb, Croatia.
  9. Danon, G., Furtula, M., Đurković, M. (2016): 0086-1 “The Possibilities of Reducing Energy Consumption and GHG Emissions in the Pellet Production”, 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment, Proceedings, pp 1-19, September 4–9, Lisbon, Portugal.
  10. Svrzić, S., Mandić, M. (2016): Abrasive water jet cutting (AJWC): Wood material –jet interaction, Second COST Action FP1407 International Conference Innovative production technologies and increased wood products recycling and reuse, COST Action FP1407 2nd Conference, Mendel University, Czech Republic, , pp. 91 – 92, ISBN 978-80-7509-429-2, 29th – 30th September, Brno, Czech Republic.