+

Слободан Милановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 882
Е-маил: slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 99
Консултације: среда, 12.00‒14.00 часова

Рођен 20. 12. 1969. године у Светозареву (сада Јагодина), где сам завршио основну и средњу школу. Шумарски факултет – Одсек за шумарство, завршио сам 1995. године са пресечном оценом 8.55).

Образовање:

2011 ‒ Одбрањена докторска дисертација на Катедри заштите шума Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Љубодраг Михајловић, редовни професор. Наслов дисертације: „Развиће губара (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) на различитим врстама храстова у Србији”. Диплома број 13939 о стеченом научном степену доктора наука из области шумарства.

2006 ‒ Одбрањен магистарски рад на Катедри заштите шума Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Љубодраг Михајловић, редовни професор. Наслов магистарског рада: „Утицај врста Quercus cerris L., Q. petraea (Matt.) Liebl. и Q. robur L. на развиће губара (Lymantria dispar L.)”. Диплома број 88 о стеченом академском називу магистра шумарских наука из области шумарства.

1995 ‒ Одбрањен дипломски рад на Катедри планирања газдовања шумама Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Лазар Томанић, редовни професор. Наслов дипломског рада: „Истраживање система газдовања у шумама смрче, јеле и букве на Копаонику”. Диплома бр. 235 о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани инжењер шумарства.

Професионално искуство:

 • 2018-02 до сад – Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, ванредни професор;
 • 2015-01 до сад ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, Research Assistant (Department of Forest Protection and Wildlife Management);
 • 2013-06 до 2018-02 ‒ Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, доцент;
 • 2012-12 до 2014-12 ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, post-doctoral researcher;
 • 2011-06 до 2013-06 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – научни сарадник;
 • 2006-12 до 2011-06 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – истраживач‑сарадник;
 • 1999-11 до 2006-12 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – истраживач;
 • 1995-12 до 1999-11 ‒ Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, истраживач.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума, односи инсеката и њихових хранитељки, интеракције инсеката и биљних болести, шумски пожари

Одабрани научни радови

 • Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011) Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет (1-517).
 • Караџић, Д., Кеча, Н., Миленковић, И., Милановић, С., Станивуковић, З. (2016) Шумска микологија. Универзитет у Бања Луци-Шумарски факултет. Бања Лука (1-595).
 • Karadžić, , Stanivuković, Z., Milanović, S., Milenković, I. (2019) Najznačajniji prouzrokovači infektivnih bolesti u šumama Republike Srpske. Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet. Banja Luka (1-324).
 • Kostic, I., Petrovic, O., Milanovic, S., Popovic, Z., Stankovic, S., Todorovic, G., & Kostic, M. (2013) Biological activity of essential oils of Athamanta haynaldii and Myristica fragrans to gypsy moth larvae. Industrial Crops and Products, 41, 17-20. doi:10.1016/j.indcrop.2012.03.039
 • Milanovic, S., Lazarevic, J., Popovic, Z., Miletic, Z., Kostic, M., Radulovic, Z., Karadzic, D., & Vuleta, A. (2014) Preference and performance of the larvae of Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) on three species of European oaks. European Journal of Entomology, 111, 371-378. doi: 10.14411/eje.2014.039
 • Milanovic, S., Lazarevic, J., Karadzic, D., Milenkovic, I., Jankovsky, L., Vuleta, A., & Solla, A. (2015) Belowground infections of the invasive Phytophthora plurivora pathogen enhance the suitability of red oak leaves to the generalist herbivore Lymantria dispar. Ecological Entomology, 40, 479-482. doi: 10.1111/een.12193
 • Milanović, S., Janković-Tomanić, M., Kostić, I., Kostić, M., Morina, F., Živanović, B. & Lazarević, J. (2016) Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 158: 152–162. doi: 10.1111/eea.12388
 • Milanović, S., Milenković, I., Dobrosavljević, J., Popović, M., Solla, A., Tomšovský, M., Jankovský, L. Growth Rates of Lymantria dispar Larvae and Quercus robur Seedlings at Elevated CO 2 Concentration and Phytophthora plurivora Forests 2020, 11, 1059. doi: 10.3390/f11101059
 • Brovkina, O., Stojanović, M., Milanović, S., Latypov, I., Marković, N., & Cienciala, E. 2020. Monitoring of post-fire forest scars in Serbia based on satellite Sentinel-2 data, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11:1, 2315-2339, doi: 10.1080/19475705.2020.1836037
 • Milanović, S., Marković, N., Pamučar, D., Gigović, L., Kostić, P., Milanović, S.D. (2021) Forest Fire Probability Mapping in Eastern Serbia: Logistic Regression versus Random Forest Method. Forests, 12, 5. doi: 10.3390/f12010005