+

Slobodan Milanović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 882
E-mail: slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 99
Konsultacije: sreda, 12.00‒14.00 časova

Rođen 20. 12. 1969. godine u Svetozarevu (sada Jagodina), gde sam završio osnovnu i srednju školu. Šumarski fakultet – Odsek za šumarstvo, završio sam 1995. godine sa presečnom ocenom 8.55).

Obrazovanje:

2011 ‒ Odbranjena doktorska disertacija na Katedri zaštite šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mentor dr Ljubodrag Mihajlović, redovni profesor. Naslov disertacije: „Razviće gubara (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) na različitim vrstama hrastova u Srbiji”. Diploma broj 13939 o stečenom naučnom stepenu doktora nauka iz oblasti šumarstva.

2006 ‒ Odbranjen magistarski rad na Katedri zaštite šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mentor dr Ljubodrag Mihajlović, redovni profesor. Naslov magistarskog rada: „Uticaj vrsta Quercus cerris L., Q. petraea (Matt.) Liebl. i Q. robur L. na razviće gubara (Lymantria dispar L.)”. Diploma broj 88 o stečenom akademskom nazivu magistra šumarskih nauka iz oblasti šumarstva.

1995 ‒ Odbranjen diplomski rad na Katedri planiranja gazdovanja šumama Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mentor dr Lazar Tomanić, redovni profesor. Naslov diplomskog rada: „Istraživanje sistema gazdovanja u šumama smrče, jele i bukve na Kopaoniku”. Diploma br. 235 o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer šumarstva.

Profesionalno iskustvo:

 • 2018-02 do sad – Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija, vanredni profesor;
 • 2015-01 do sad ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, Research Assistant (Department of Forest Protection and Wildlife Management);
 • 2013-06 do 2018-02 ‒ Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija, docent;
 • 2012-12 do 2014-12 ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, post-doctoral researcher;
 • 2011-06 do 2013-06 ‒ Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija – naučni saradnik;
 • 2006-12 do 2011-06 ‒ Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija – istraživač‑saradnik;
 • 1999-11 do 2006-12 ‒ Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija – istraživač;
 • 1995-12 do 1999-11 ‒ Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija, istraživač.

Oblast istraživanja

Šumarska entomologija, zaštita šuma, odnosi insekata i njihovih hraniteljki, interakcije insekata i biljnih bolesti, šumski požari

Odabrani naučni radovi

 • Karadžić, D., Mihajlović, LJ., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2011) Priručnik izveštajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet (1-517).
 • Karadžić, D., Keča, N., Milenković, I., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2016) Šumska mikologija. Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet. Banja Luka (1-595).
 • Karadžić, , Stanivuković, Z., Milanović, S., Milenković, I. (2019) Najznačajniji prouzrokovači infektivnih bolesti u šumama Republike Srpske. Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet. Banja Luka (1-324).
 • Kostic, I., Petrovic, O., Milanovic, S., Popovic, Z., Stankovic, S., Todorovic, G., & Kostic, M. (2013) Biological activity of essential oils of Athamanta haynaldii and Myristica fragrans to gypsy moth larvae. Industrial Crops and Products, 41, 17-20. doi:10.1016/j.indcrop.2012.03.039
 • Milanovic, S., Lazarevic, J., Popovic, Z., Miletic, Z., Kostic, M., Radulovic, Z., Karadzic, D., & Vuleta, A. (2014) Preference and performance of the larvae of Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) on three species of European oaks. European Journal of Entomology, 111, 371-378. doi: 10.14411/eje.2014.039
 • Milanovic, S., Lazarevic, J., Karadzic, D., Milenkovic, I., Jankovsky, L., Vuleta, A., & Solla, A. (2015) Belowground infections of the invasive Phytophthora plurivora pathogen enhance the suitability of red oak leaves to the generalist herbivore Lymantria dispar. Ecological Entomology, 40, 479-482. doi: 10.1111/een.12193
 • Milanović, S., Janković-Tomanić, M., Kostić, I., Kostić, M., Morina, F., Živanović, B. & Lazarević, J. (2016) Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 158: 152–162. doi: 10.1111/eea.12388
 • Milanović, S., Milenković, I., Dobrosavljević, J., Popović, M., Solla, A., Tomšovský, M., Jankovský, L. Growth Rates of Lymantria dispar Larvae and Quercus robur Seedlings at Elevated CO 2 Concentration and Phytophthora plurivora Forests 2020, 11, 1059. doi: 10.3390/f11101059
 • Brovkina, O., Stojanović, M., Milanović, S., Latypov, I., Marković, N., & Cienciala, E. 2020. Monitoring of post-fire forest scars in Serbia based on satellite Sentinel-2 data, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11:1, 2315-2339, doi: 10.1080/19475705.2020.1836037
 • Milanović, S., Marković, N., Pamučar, D., Gigović, L., Kostić, P., Milanović, S.D. (2021) Forest Fire Probability Mapping in Eastern Serbia: Logistic Regression versus Random Forest Method. Forests, 12, 5. doi: 10.3390/f12010005