+

Centri/ Laboratorije

Laboratorija za geotehniku

Laboratorija za geotehniku opremljena je aparatima za ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina zemljišta. Poseduje aparate za određivanje: parametara otpornosti na smicanje, deformabilnih karakteristika, granulometrijske analize, zapreminskih težina, atebergovih granica konzistencije. Ispitivanja se vrše sa aspekta proučavanja otpornih karakteristika zemljišta na erozione procese, karakteristika zemljišta za građenje objekata u bujičarstvu i protiverozionim radovima. Takođe, vrši se postavljanje eksperimenata u naučne svrhe i demonstracija opita studentima. Laboratorija se nalazi u prizemlju Šumarskog fakulteta, kabinet br. 7. Rukovodilac Laboratorije za geotehniku je dr Grozdana Gajić, red. prof.

Centar za podzemne vode šumskih ekosistema

  • Centar se bavi naučnoistraživačkim radom u okviru Univerziteta u Beogradu ‒ Šumarskog fakulteta. Delatnost Centra je:
  • Istraživanje i primena savremenog pristupa i mogućnosti upotrebe podzemnih voda u zaštiti životne sredine i očuvanju šumskih ekosistema;
  • Uspostavljanje međunarodne naučne i stručne saradnje (umrežavanje, projekti, konferencije);
  • Izrada programa i davanje smernica za korišćenje izdanskih voda u cilju zaštite zemljišnih i vodnih resursa;
  • Promovisanje uloge podzemnih voda u očuvanju i postizanju vitalnosti šumskih ekosistema;
  • Pružanje projektantskih i konsultantskih usluga (izrada naučnih i stručnih projekata, studija i elaborata);
  • Monitoring kvantitativnog i kvalitativnog režima freatskih izdani značajnih za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa i razvoj šumskih ekosistema;
  • Izrada stručnih dokumenata, analiza i strateških okvira za korišćenje podzemnih voda u oblasti šumskih ekosistema;
  • Pozicioniranje Šumarskog fakulteta na nivo naučnih dostignuća razvijenih država iz oblasti delatnosti Centra.

Lokacija Centra je kabinet broj 2. Rukovodilac Centra je dr Zoran Nikić, red. prof.