+

Centri i laboratorije

Centar za monitoring, prikupljanje i obradu podataka iz  oblasti gajenja šuma

U okviru Katedre postoji Centar za monitoring, prikupljanje i obradu podataka iz oblasti gajenja šuma, koji je formiran 2008. godine (Statut Univerziteta u Beogradu ‒ Šumarskog fakulteta, prečišćeni tekst, usvojen odlukom Saveta Fakulteta, na sednici održanoj 3. 12. 2008. godine, iz 2008. godine).

Osnovna delatnost Centra je prikuljanje i obrada podataka sa oglednih površina koji se prikupljaju tokom rada članova Katedre na terenu, ili u toku rada na naučnoistraživačkim projektima i projektima saradnje sa šumarskom privredom.

Centar raspolaže savremenom kompjuterskom opremom i poseduje odgvorajući softver koji se koristi za: obradu podataka, grafičku predstavu podataka, statističku analizu podataka, vizuelizaciju sastojinskog stanja, simulaciju odgovarajućih uzgojnih zahvata, optimizaciju rešenja.

Rukovodilac Centra: M.Sc. Branko Kanjevac, asistent
Lokacija Centra: Šumarski fakultet u Beogradu, III sprat, soba br. 130a
Br. tel: 011 3053 803
e-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Laborant: Uroš Perišić