+

Doktorske disertacije

 • 2015: Popović, Jasmina. Efekti nekih predtretmana na hemijski sastav juvenilnog i zrelog drveta poljskog jasena (Fraxinus angustofolia Vahl.ssp.Pannonica Soo & Simon) i mogućnosti primene tako modifikovanog drveta.
 • 2012: Popović, Mlađan. Očvršćavanje urea-formaldehidnog adheziva za ploče iverice u prisustvu nekih domaćih drvnih vrsta.
 • 2010: Gavrilović-Grmuša, Ivana. Penetracija urea-formaldehidnih adheziva različitih molarnih masa u tkivo nekih domaćih vrsta drveta.
 • 2001: Điporović, Milanka. Uticaj vezivanja lignoceluloznih vlakana i termoplastične matrice na svojstva kompozita.
 • 1999: Bujanović, Biljana. Izolovanje i krakterisanje lignina drveta i lignina sulfatne pulpe nekih lišćara.
 • 1992: Crnogorac, Olga. Istraživanje mogućnosti smanjenja emisije slobodnog formaldehida iz drvnih ploča.
 • 1984: Pavlović, Borivoje. Proizvodnja furfurala iz drvnih otpadaka i njegovo korišćenje kao veziva za dobijanje drvnih ploča.
 • 1983: Stevanović-Janežić, Tatjana. Struktura i reakciona sposobnost lignina nekih domaćih vrsta drveta (Picea excelsa i Fagus moesiaca).
 • 1981: Miljković, Jovan. Uticaj niskoviskoznog furfuril alkoholnog veziva na svojstva drvno-vlaknastih ploča dobijenih mokrim postupkom.
 • 1979: Teržan, Nada. Studija hemijskog sastava domaćih vrsta hrasta (Quercus sessilis i Quercus pedunculata).
  Magistarske teze:
 • 2014: Petrović, Gordana. Ispitivanje hemijskih svojstava drveta i biološke aktivnosti ekstraktiva kore bele jove (Alnus incana (L.) Moench) sa područja Kopaonika.
 • 2006: Popović, Mlađan. Uticaj nekih fizičkih i mehaničkih svojstava OSB i konvencionalne ploče iverice na ivično držanje vijaka.
 • 2002: Grmuša, Ivana. Uticaj vatrootpornih sredstava na svojstva furnira i furnirskih ploča od bukve i topole.
 • 1990: Điporović, Milanka. Neka svojstva ploča iverica na bazi acetilovanog iverja.
 • 1987: Crnogorac, Olga. Uporedno određivanje slobodnog formaldehida u ivericama različite starosti.