+

Doktorske disertacije

 • LOVRIĆ, Aleksandar. Mogućnost primene termički modifikovanog topolovog furnira u proizvodnji furnirskih ploča: Beograd: 2015. 151 list, ilustr.
 • TODOROVIĆ, Nebojša. Primena bliske infracrvene spektroskopije u predviđanju svojstava termički modifikovanog drveta bukve sa lažnom srčevinom. Beograd: 2012. 234 lista, ilustr., graf. prikazi.
 • MILIĆ, Goran. Mogućnost primene oscilatornog sušenja piljene građe bukve u konvencionalnim sušarama. Beograd: 2010. 115 lista, ilustr., graf. prikazi.
 • POPADIĆ, Ranko. Istraživanje uticaja prečnika i kvaliteta bukove oblovine na količinu glavnih i sporednih proizvoda u pilanskoj preradi drveta. Beograd: 2014. 177 lista, graf. prikazi.
 • ZDRAVKOVIĆ, Vladislav D.. Model upravljanja kvalitetom ljuštenog furnira uz primenu elemenata teorije pouzdanosti. Beograd: 1997. IX, II, 141 list, ilustr.
 • POPOVIĆ, Zdravko D.. Fenomen tečenja aksijalno pritisnutog jelovog lameliranog drveta pod konstantnim i promenljivim opterećenjem. Beograd: 1996. 187 listova, ilustr.
 • GLAVAŠKI, Luka. Stabilnost oblika i dimenzija i mogućnosti primene topolovih piljenih sortimenata izrađenih tehnikom utvrđenom za jelu i smrču. Beograd. 1995. 163 listova, graf. prikazi.
 • KOLIN, Branko. Uticaj temperature na pritisnu čvrstoću i graničnu higroskopnost drveta. Beograd: 1985. 2 sv.
 • ŠOŠKIĆ, Borislav. Istraživanje tehnoloških svojstava munike (Pinus heldreichii – Christ.) sa različitih staništa i mogućnosti njenog racionalnog iskorišćenja. Beograd: 1981. 316 listova, graf. prikazi.
 • NIKOLIĆ, Momir. Zavisnost fizičko-mehaničkih svojstava evroameričkih topola (Populus robusta i Populus serotina) i domaće crne topole od nekih spoljašnjih i unutrašnjih faktora. Beograd, 1974. (2), 252 listova, 36 slika, 50 tabela.
 • NIKOLIĆ, Mihailo. Fizičko-mehanička svojstva i ekonomičnost proizvodnje šperploča kombinovanih od bukovih i topolovih furnira u zavisnosti od nekih faktora. Beograd, 1971. (3), 209 str., 27 grafikona.
 • LUKIĆ SIMONOVIĆ, Nadežda. Uporedna istraživanja tehnoloških svojstava drveta Picea omorika Panč. i Picea excelsa Lin. u vezi sa uticajem staništa. Beograd, 1961. (4), 126 listova, 26 tabela.
 • KNEŽEVIĆ, Milutin. Raspored gaterskih testera (španung) pri maksimalnom kvantitativnom iskorišćenju. Beograd: 1952. (2), 72 str.