+

Katedra za organizaciju i ekonomiku drvne industrije

Naziv Katedre: Katedra za organizaciju i ekonomiku drvne industrije
Šef Katedre: dr Branko Glavonjić, redovni profesor

Razvoj Katedre: 

U sastav novoformiranog Drvno-industrijskog odseka na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1956. godine ulazi i Katedra ekonomike šumarstva i drvne industrije. Početni sastav Katedre bio je logičan početak razvoja nastave na Drvno-industrijskom odseku s obzirom na svoje korene u šumarstvu. Ova zajednička Katedra obuhvatala je sledeće predmete: Politička ekonomija, Ekonomika šumarstva, Osnovi prava i zakonodavstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom, Ekonomija drvne industrije, Zaštita rada, Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta, Knjigovodstvo, evidencija i industrijska statistika.

Već sledećim Statutom iz 1960. godine izmenjen je naziv Katedre u Katedra ekonomike drvne industrije, sa nastavnim predmetima na osnovnim studijama: Ekonomika drvne industrije, Organizacija proizvodnje u preduzećima, Projektovanje preduzeća, Trgovina drvetom i Ekonomika preduzeća. Ovi nastavni predmeti sa predmetom Priprema proizvodnje (danas Upravljanje proizvodnjom), koji je uveden u nastavni plan 1966. godine, čine i danas jezgro ove katedre.

Tokom vremena naziv Katedre se neznatno menjao, dok se nije stabilizovao naziv: Katedra organizacije i ekonomike drvne industrije. Nazivi predmeta uglavnom su ostali nepromenjeni do danas, ili je njihov program (sadržaj) usaglašavan sa promenama u koncepciji obrazovanja i potrebama struke.

U cilju usklađivanja sa Bolonjskim procesom, Statutom iz 2002. godine uvode se izborni predmeti na Katedri, najpre u okviru osnovnih, a kasnije i na master, specijalističkim i doktorskim studijama. U prvoj akreditaciji studijskih programa 2006. godine, a zatim u drugoj, 2008, i trećoj, 2013. godine, na Odseku za preradu drveta uvedeno je usmerenje za menadžment sa odgovarajućim izbornim predmetima za koje je nosilac postala Katedra organizacije i ekonomike drvne industrije. U okviru tih izbornih predmeta uvedeni su i predmeti Poslovno pravo, Poslovne finansije i Preduzetništvo u drvnoj industriji, a za izvođenje nastave iz tih predmeta, pored nastavnika sa Katedre, angažovani su i nastavnici sa Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, sa kojima ova Katedra ima veoma dobru saradnju. Angažovanje nastavnika sa ovog fakulteta je i na specijalističkim studijama iz Trgovine drvetom i proizvodima od drveta, koje kao takve predstavljaju jedine specijalističke studije na Šumarskom fakultetu. Tako je Katedra na najbolji način odgovorila izazovima novog vremena u obrazovnom procesu i potrebama struke u smislu uvođenja multidisciplinarnosti u obrazovni proces.

U celom svom periodu postojanja i rada Katedra ostvaruje intenzivnu saradnju sa privredom kroz rad nastavnika i saradnika na njenom unapređenju. Istovremeno, privredna preduzeća su i mesta za obavljanje terenske nastave studenata i usavršavanje saradnika Katedre na pojedinim naučnim disciplinama.

Pored osnovnih studija na Katedri su organizovane master, specijalističke i doktorske studije.

Nastavu iz predmeta Katedre obavljali su prof. dr Dušan Oreščanin i prof. dr Lazar Vujičić, profesori koji predstavljaju prvu generaciju nastavnika i koji su značajno doprineli osnivanju i razvoju Odseka. Istovremeno, oni su i postavili temelje Katedre organizacije i ekonomike drvne industrije. Profesor Oreščanin obavljao je nastavu iz predmeta Ekonomika drvne industrije i Trgovina drvetom, a profesor Vujičić iz predmeta Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta. Njima se nešto kasnije pridružuje profesor Božidar Perović na nastavnim predmetima Projektovanje preduzeća i Priprema proizvodnje. Svojom neiscrpnom energijom i znanjem on je dao nemerljiv doprinos razvoju Katedre i Odseka.

Drugoj generaciji nastavnika stasalih na Katedri pripadaju profesor Ivan Aleksov i mr Tomislav Banković. Treću generaciju činili su profesor Stevan Stefanović, profesor Avdo Redžić i profesor Milan Nešić. Četvrtu generaciju čine profesor Milan Vukićević i profesor Radovan Šuletić. Petu generaciju nastavnika i asistenata čine profesor Branko Glavonjić i mr Dragoljub Ivković, asistent, a šestu docent Slavica Petrović.
Značajan doprinos radu Katedre u domenu saradnje sa privredom dali su: stručni savetnik inž. Karlo Čerge, mr Ratko Marković i inženjeri Radomir Radojević i Stevan Celner. Potrebnu tehničku podršku u radu Katedre pružale su: Ljiljana Jovović i Mirjana Vučković. Danas to čine Ljiljana Pajović i Gordana Stijepčić.
U određenom periodu na Katedri su u nastavnom procesu učestvovali i Miloš Vulović, dipl. inž. i Slaven Živković, dipl. inž.

U tekućem periodu Katedra ima četiri nastavnika i jednog saradnika u nastavi.

Na Katedri organizacije i ekonomike drvne industrije je od njenog osnivanja do 30. 9. 2016. godine diplomiralo više od 300 studenata, četiri studenata odbranilo master rad, 10 studenata odbranilo specijalističke radove, 18 magistarske radove i 19 kandidata je doktoriralo.