+

Doktorske akademske studije

Doktorske studije iz oblasti tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta traju 3 godine (6 semestara), a koncipirane su tako da studenti polažu ukupno 5 predmeta u toku prve godine, dok u toku druge i treće godine obavljaju stručna i laboratorijska istraživanja, pisanje i publikovanje stručnih i naučnih radova, učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama i drugim manifestacijama.
Studijski program je koncipiran tako da studenti na početku biraju izbornu grupu koju žele da studiraju i za koju žele da se specijalizuju. U ponudi je 6 izbornih grupa u zavisnosti od opredeljenja i afiniteta kandidata.

Nakon izrade i odbrane svoje doktorske disertacije kandidati dobijaju akademsku titulu: DOKTOR BIOTEHNIČKIH NAUKA

 

KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKIH STUDIJA

Naziv predmeta ESPB
I godina   
I semestar  
Metodologija naučno-istraživačkog rada 14
Tehnike naučno-istraživačkog rada 8
Izborni predmet 1 iz UNO 8
Ukupan fond ESPB bodova u semestru   30
II semestar  
Izborni predmet 2 iz UNO 8  
Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 1 8
Izrada projekta doktorske disertacije 8
Seminarski rad 6
Ukupan fond ESPB bodova u semestru  30

 

 

Naziv predmeta ESPB
II godina  
III semestar  
Izborni predmet 3 iz UNO 8
Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 2 8 8
Publikovanje naučno rada 1 u vodećem domaćem časopisu kategorije M52 ili M53 4
Učešće na domaćem naučnom skupu sa referatom 4
Odbrana projekta disertacije 6
Ukupan fond ESPB bodova u semestru 30
IV semestar  
Referisanje o napretku istraživanja  6
Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 3 10 10
Prijava disertacije 8 8
Publikovanje naučnog rada 2 u vodećem domaćem časopisu kategorije M51 6 6
Ukupan fond ESPB bodova u semestru 30 30

 

Naziv predmeta ESPB
III godina   
V semestar     
Učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije 8 8
Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 4 8 8
Učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom 8 8
Rad na tekstu disertacije 1 6
Ukupan fond ESPB bodova u semestru 30
VI semestar  
Rad na tekstu disertacije 2 5  5
Izrada doktorske disertacije 10 10
Rad na pripremi odbrane disertacije 5 5
Publikovanje naučnog rada 3 u međunarodnom časopisu sa SCI liste 10 10
Ukupan fond ESPB bodova u semestru 30 30

 

Izborna grupa 1. Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije

Naziv predmeta:

 • Društveni marketing i menadžment izvoza nameštaja i proizvoda od drveta
 • Globalizacija i marketing proizvoda od drveta
 • Međunarodna trgovina drvetom i proizvodima od drveta
 • Međunarodno tržište nameštaja i proizvoda od drveta
 • Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
 • Troškovi i kalkulacije u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta
 • Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji

Izborna grupa 2. Nameštaj i proizvodi od drveta
Naziv predmeta:

 • Sušenje drveta
 • Površinska obrada finalnih proizvoda od drveta
 • Proizvodnja nameštaja i proizvoda od drveta
 • Konstruisanje nameštaja
 • Restauracija nameštaja
 • Elementi enterijera
 • Unutrašnja arhitektura
 • Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta

Izborna grupa 3. Hemijsko-mehanička prerada drveta

 • Naziv predmeta:
 • Adhezivni sistemi u preradi drveta
 • Hemija drveta sa karakterizacijom hemijskih komponenti
 • Karakterizacija hemijskih komponenti mikroskopskih i submikroskopskih elemenata drvnog tkiva
 • Karakterisanje proizvoda ekstrakcije i destilacije drveta
 • Ploče i kompoziti na bazi drveta
 • Biorafinacije lignoceluloznih materijala
 • Hemija drveta 2

Izborna grupa 4. Mašine i uređaji u preradi drveta

Naziv predmeta:

 • Energetika drvne industrije
 • Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta
 • Mašine i uređaji u preradi drveta
 • Sistemi automatskog upravljanja u preradi drveta
 • Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta
 • Biorafinacije lignoceluloznih materijala

Izborna grupa 5: Primarna prerada drveta

Naziv predmeta 

 • Nedestruktivni metodi ispitivanja drveta
 • Reologija drveta
 • Anatomija drveta
 • Teorije sušenja drveta
 • Svojstva drveta
 • Furniri i slojevite ploče
 • Prerada drveta na pilanama

Izborna grupa 6: Zaštita drveta

Naziv predmeta

 • Anatomija drveta
 • Entomologija ksilofaga
 • Patologija drveta-lignikolne gljive
 • Zaštita drveta
 • Osnovi toksikologije
 • Svojstva drveta