+

Мастер академске студије

Мастер академске студије Tехнологијe дрвета трају једну годину, односно 2 семестра и састоје се из једног заједничког модула. Модул има јeдан заједнички предмет који чини део обавезних предмета модула и четири изборна предмета који се налазе на листи изборних предмета. Наставни процес се на овом студијском програму одвија уз помоћ предавања, вежби, семинарских радова, колоквијума, испита, студијско истражовачког рада и мастер рада. Мастер рад се ради заједно са студијско истраживачким радом у другом семестру са темом из изабране области. У укупној заступљености висок проценат учешћа имају лабораторијске вежбе, студијски и истраживачки рад због специфичности материје која се обрађује на курсевима која захтева менторски рад са студентима у малим групама, али и због остварења већег квалитета наставе.

Услови за упис студијског програма су завршене основне академске студије (240 ЕСПБ) из технологије дрвета и сродних области.

Стручни назив након завршених студија: мастер инжењер за технологије дрвета.

Кандидати који заврше мастер академске студије квалификованису за рад у следећим областима:

  • самосталан рад у праћењу, развоју и унапређењу производних процеса за производњу намештаја и производа од дрвета у сегменту: примарне, финалне и хемијско-механичке прераде дрвета, примене машина и уређаја за прераду дрвета, заштите дрвета и производа од дрвета, менаџмента и технологија дрвне биомасе и примене дрвета у градитељству;
  • самосталан или тимски рад на дизајну намештаја и производа од дрвета;
  • руковођење пословима спољнотрговинског промета и трговине дрветом, производима од дрвета и намештаја,
  • економике предузећа у дрвној индустрији;
  • менаџмента (организације и управљања производњом) и пројектовања предузећа у дрвној индустрији;
  • образовања у средњим стручним школама.