+

Студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Циљ је оспособљавање стручњака за вођење технолошких процеса, заштиту дрвета, обликовање и пројектовање производа од дрвета, опремање ентеријера, организацију производње, менаџмент и маркетинг у компанијама за производњу намештаја и производа од дрвета, ефикасно и стручно обављање послова из домена унутрашње и спољне трговине дрветом, производима од дрвета, намештајем и руковођење предузећима.

Основне студије: 4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ)
Број испита: 37 ( 29 обавезних + 8 изборних предмета)
Компетентност која се стиче завршетком основних академских студија подразумева потпуну стручну оспособљеност инжењера за послове у области технологије, менаџмента производње и пројектовање намештаја и производа од дрвета. Студенти се, кроз систем модуларне наставе, додатно специјализују за обављање стручних послова из области технологија, обликовања и конструисања производа од дрвета, менаџмента и маркетинга производа од дрвета.
Академско звање: дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета.

КОНЦЕПТ НАСТАВЕ 12+3 НА ОДСЕКУ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Пратећи савремене захтеве компанија које се баве производњом намештаја и производа од дрвета да будући инжењери стекну што

Шта значи концепт наставе 12+3?
Концепт настве 12+3 значи да студент у току једног семестра из једног предмета има 12 недеља наставе на Факултету (предавања, вежбе, радионице), а 3 недеље практичне наставе у изабраним компанијама које се баве производњом намештаја и производа од дрвета у Србији.
Настава се изводи у реномираним компанијама у Србији са којима су ТМП одсек и Шумарски факултет закључили споразуме о стратешком партнерству са циљем образовања инжењерских кадрова.

Из који предмета се изводи настава по „концепту 12+3”?
Настава по концепту 12+3 се изводи из свих стручних предмета на ТМП одсеку почев од друге до четврте године студија.

Како се концепт 12+3 изводи у пракси?
У току боравка у изабраним компанијама студенти имају прилику да у пракси провере стечена теоријска знања, да стекну нова практична знања и вештине и представе себе будућим послодавцима. У току боравка у изабраним компанијама студенти добијају радне задатке за израду својих семинарских радова који им се бодују одређеним бројем бодова и као такви представљају део испитних активности.

Које су главне корсити „концепта 12+3”?
Оваквим концептом постиже се двоструки ефекат ‒ стицање практичних знања и вештина, али и отварање могућности за брзо запошљавање студената након завршетка студија.
Овакав концепт наставе представља јединствен концепт на Шумарском факултету у Београду и као такав у потпуности је подређен студентима.