+

Струковне студије

Циљ програма струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА је оспособљавање студената стручним знањима потребним за професионално бављење пословима из области технологија намештаја и производа од дрвета. Како производи од дрвета имају значајно учешће у друштвеном производу и извозу Србије (у 2011. години њихово учешће у извозу Србије износило је 3,2%, а у БДП 1,4%), остваривање овог циља допринело би и повећању конкурентности предузећа која се баве пројектовањем, производњом и прометом намештаја и производа од дрвета.
План и програм струковних студија Технологије дрвета омогућава стицање базичних теоријских и практичних знања, која представљају основу за разумевање и развијање критичког мишљења у решавању проблема у областима, као што су: основе конструисања и пројектовања, праћење технолошких процеса сушења дрвета, производње плоча од уситњеног и слојевитог дрвета, праћење технологија у пиланској и финалној преради дрвета, праћење процеса заштите производа од дрвета, учествовање у припреми и организацији производње и унутрашња и спољна трговина намештајем и производима од дрвета.
Знања и вештине које студенти стичу су неопходне за укључивање како у радни процес производње намештаја и производа од дрвета, тако и у организацији и управљању појединим погонима у дрвној индустрији. У процесу пројектовања студенти се оспособљавају да раде као потпројектанти појединих делова пројекта, према задацима одговорног пројектанта. Такође, студенти се обучавају за послове анализа и истраживања тржишта намештаја и производа од дрвета, као и обављање послова у спољнотрговинском промету намештаја и производа од дрвета и заступништву.
Академски назив који стичу студенти који заврше основне струковне студије на студијском програму Технологије дрвета је струковни инжењер технологија дрвета.
Запошљавање струковних инжењера је могуће у свим предузећима која се баве прерадом дрвета, производњом намештаја и елемената ентеријера, трговином дрвета и производа од дрвета.