+

Парламент

Студентски парламент Шумарског факултета
На Шумарском факултету је основан Студентски парламент у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Студентски парламент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Студенти, на овај начин, имају своје представнике у свим органима Факултета који доносе битне одлуке за живот и начин студирања студената на Факултету. Органи Факултета у којима учествују представници Студентског парламента су: Савет Факултета, Наставно-научно веће, Већа одсека, различите комисије итд. Студентски парламент бирају студенти са свих студијских програма који се реализују на Факултету, први пут уписани у школску годину у којој се врши избор. Представници за Студентски парламент се бирају непосредно, тајним гласањем. Избори су одржани први пут 10.04.2007. године. Студентски парламент чини 21 члан студената са свих студијских програма и година. Члан Студентског парламента је и студент продекан који има највећу улогу у комуникацији између студената и управе факултета. У оквиру својих активности студентски парламент сарађује са другим факултетима, вишим школама, студентским домовима, као и са свим самосталним студетским организацијама. Студентски парламент остварује сарадњу са стручним и научним организацијама у циљу што успешнијег остваривања постављених циљева и задатака: ефикаснији и квалитетнији образовни и научни систем, побољшање студирања, побољшање стандарда студената, бољу међуфакултетску сарадњу и др.

Студентски парламент Шумарског факултета настоји да своје активности усмерава у правцу побољшања услова студирања на Шумарском факултету.

Основни задатак Студентског парламента Шумарског факултета (СПШФ) је заштита права и заступање интереса свих студената Шумарског факултета као и подизање квалитета свих процеса у настави која се одвија на Факултету. СПШФ има укупно 21 члана – по 4 представника са сваке године основних и апсолвената + 1 најбољи другопласирани студент на изборима. Изабрани студенти, постају чланови СПШФ-а и бирају СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА и ПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНТА.
СПШФ је имао одлучујућу улогу у стварању бољих услова уписа и других студентских питања на Факултету, организовањем више акција за побољшање студентског положаја.

е-маил: parlament@sfb.bg.ac.rs

Студент продекан:

 • Никола Поповић

Председник Студентског парламента:

 • Марија Милутиновић

Заменик председник Студентског парламента:

 • Кристина Живановић

Секретар Студентског парламента:

 • Јован Митровић

Представници Студентског парламента у Савету факултета:

 • Драгиша Миликић
 • Биљана Здравковић
 • Сања Секулић
 • Исидора Ракић

 Представници Студентског парламента у Наставно-научном већу факултета:

 • Душан Петковић
 • Стефан Чедић
 • Марија Жижељева
 • Никола Станковић

Координатор Студентског парламента за спортске секције:

 • Милан Миленковић

Остали чланови:

 • Урош Томашевић
 • Алекса Ковинић
 • Милан Миленковић
 • Филип Урошевић
 • Никола Дебељак
 • Филип Пешић
 • Андријана Марковић
 • Биљана Петронић

Студент продекан
је представник студената предвиђен Статутом Факултета. Учествује у раду Деканског колегијума, Савета и Наставно-научног већа када се разматрају питања од студентског интереса.
Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтеве пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на приговоре на организацију и начин организовања наставе. Студент продекан координира тимовима које оформи Студентски парламент, координира радом студентских организација, предлаже мере за унапређивање наставе.
Студент продекан преноси и објашњава студентима ставове органа Факултета а који су од значаја за студенте.
Студента продекана бира и разрешава Студентски парламент. Студент продекан се бира из редова посланика Студентског парламента. Сваки члан Студентског парламента може бити биран за студента продекана. Мандат Студента продекана траје годину дана. Студент продекан дужан је да Студентски парламент на свакој седници извештава о питањима из његове надлежности.
Студент продекан: Никола Поповић