+

Parlament

Studentski parlament Šumarskog fakulteta
Na Šumarskom fakultetu je osnovan Studentski parlament u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta. Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Studenti, na ovaj način, imaju svoje predstavnike u svim organima Fakulteta koji donose bitne odluke za život i način studiranja studenata na Fakultetu. Organi Fakulteta u kojima učestvuju predstavnici Studentskog parlamenta su: Savet Fakulteta, Nastavno-naučno veće, Veća odseka, različite komisije itd. Studentski parlament biraju studenti sa svih studijskih programa koji se realizuju na Fakultetu, prvi put upisani u školsku godinu u kojoj se vrši izbor. Predstavnici za Studentski parlament se biraju neposredno, tajnim glasanjem. Izbori su održani prvi put 10.04.2007. godine. Studentski parlament čini 21 član studenata sa svih studijskih programa i godina. Član Studentskog parlamenta je i student prodekan koji ima najveću ulogu u komunikaciji između studenata i uprave fakulteta. U okviru svojih aktivnosti studentski parlament sarađuje sa drugim fakultetima, višim školama, studentskim domovima, kao i sa svim samostalnim studetskim organizacijama. Studentski parlament ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim organizacijama u cilju što uspešnijeg ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka: efikasniji i kvalitetniji obrazovni i naučni sistem, poboljšanje studiranja, poboljšanje standarda studenata, bolju međufakultetsku saradnju i dr.

Studentski parlament Šumarskog fakulteta nastoji da svoje aktivnosti usmerava u pravcu poboljšanja uslova studiranja na Šumarskom fakultetu.

Osnovni zadatak Studentskog parlamenta Šumarskog fakulteta (SPŠF) je zaštita prava i zastupanje interesa svih studenata Šumarskog fakulteta kao i podizanje kvaliteta svih procesa u nastavi koja se odvija na Fakultetu. SPŠF ima ukupno 21 člana – po 4 predstavnika sa svake godine osnovnih i apsolvenata + 1 najbolji drugoplasirani student na izborima. Izabrani studenti, postaju članovi SPŠF-a i biraju STUDENTA PRODEKANA i PREDSEDNIKA PARLAMENTA.
SPŠF je imao odlučujuću ulogu u stvaranju boljih uslova upisa i drugih studentskih pitanja na Fakultetu, organizovanjem više akcija za poboljšanje studentskog položaja.

e-mail: parlament@sfb.bg.ac.rs

Student prodekan:

 • Nikola Popović

Predsednik Studentskog parlamenta:

 • Marija Milutinović

Zamenik predsednik Studentskog parlamenta:

 • Kristina Živanović

Sekretar Studentskog parlamenta:

 • Jovan Mitrović

Predstavnici Studentskog parlamenta u Savetu fakulteta:

 • Dragiša Milikić
 • Biljana Zdravković
 • Sanja Sekulić
 • Isidora Rakić

 Predstavnici Studentskog parlamenta u Nastavno-naučnom veću fakulteta:

 • Dušan Petković
 • Stefan Čedić
 • Marija Žiželjeva
 • Nikola Stanković

Koordinator Studentskog parlamenta za sportske sekcije:

 • Milan Milenković

Ostali članovi:

 • Uroš Tomašević
 • Aleksa Kovinić
 • Milan Milenković
 • Filip Urošević
 • Nikola Debeljak
 • Filip Pešić
 • Andrijana Marković
 • Biljana Petronić

Student prodekan
je predstavnik studenata predviđen Statutom Fakulteta. Učestvuje u radu Dekanskog kolegijuma, Saveta i Nastavno-naučnog veća kada se razmatraju pitanja od studentskog interesa.
Student prodekan predstavlja studente i zastupa njihova mišljenja, predloge i zahteve pred svim organima Fakulteta koji se odnose na podizanje kvaliteta obrazovnog procesa i na prigovore na organizaciju i način organizovanja nastave. Student prodekan koordinira timovima koje oformi Studentski parlament, koordinira radom studentskih organizacija, predlaže mere za unapređivanje nastave.
Student prodekan prenosi i objašnjava studentima stavove organa Fakulteta a koji su od značaja za studente.
Studenta prodekana bira i razrešava Studentski parlament. Student prodekan se bira iz redova poslanika Studentskog parlamenta. Svaki član Studentskog parlamenta može biti biran za studenta prodekana. Mandat Studenta prodekana traje godinu dana. Student prodekan dužan je da Studentski parlament na svakoj sednici izveštava o pitanjima iz njegove nadležnosti.
Student prodekan: Nikola Popović