+

Uporedna anatomija drveta

Šifra predmeta: DM1.1111A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.1.Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj predmeta je da kandidati na doktorskim studijama steknu šira znanja iz anatomije drveta kroz uporedna istraživanja vrsta unutar roda i rodova unutar familija kao i uticaj staništa na makroskopsku, mikroskopsku i submikroskopsku građu vrsta.

Osposobljavanje za izvršavanje zadataka koji proizilaze iz poznavanja anatomske građe drvenastih i žbunastih vrsta.

Nastava iz predmeta Uporedne anatomije drveta na doktorskim studijama ima za cilj da doktorantima pruži proširena znanja vezano za anatomsku građu vegetativnih i fruktifikacionih organa autohtonih i alohtonih vrsta drveća. Uporedna anatoska istraživanja obuhvatiće: parenhimska tkiva, zaštitna, mehanička i sprovodna (dimenzije provodnih sudova, broj provodnih sudova u ranoj i poznoj zoni po jedinici površine). Poseban blok predavanja biće vezan za Ekološku anatomiju, koja će obuhvatiti uticaj staništa (klimatski, edafski i orografski faktori) na makroskopsku, mikroskopsku i submikroskopsku građu drvenastih i žbunastih vrsta.