+

Terenska nastava iz predmeta – Lovstvo sa zaštitom lovne faune, Mehanizacija u šumarstvu, Šumarska fitcenologija, Pedologija, Šumska transportna sredstva, Tipologija šuma

Šifra predmeta: Š2424
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 3
Uslov: Održana nastava iz navedenih predmeta

Terenska nastava iz predmeta Lovstvo sa zaštitom lovne faune se izvodi u cilju upoznavanja studenata sa osnovnim načinima proizvodnje i gajenja naših najvažnijih vrsta krupne i sitne divljači, štetom koju divljač nanosi šumi i poljoprivrednim kulturama, kao i biološkim i tehničkim metodama za sprečavanje štete.

Cilj praktične nastave iz predmeta Mehanizacija u šumarstvu je da se studenti upoznaju sa mašinama i uređajima koji omogućavaju realizaciju tehnoloških procesa koji se obavljaju u šumi. Osnovne mašine sa kojima se upoznaju su šumarski traktori, šumski kamioni – forvarderi, mašine za utovar, kamioni za prevoz drvnih sortimenata  i građevinske mašine za gradnju i održavanje šumskih puteva.

Cilj terenske nastave iz predmeta Šumarska fitcenologija je da studenti nauče da prepoznaju najznačajnije šumske fitocenoze i njihov floristički sastav u prirodnim uslovima

Cilj praktične nastave iz predmeta Pedologija je osposobljavanje studenata za determinaciju pedosistematskih kategorija zemljišta i njihovoh proizvodnog potencijala.

Cilj terenske nastave iz predmeta Šumska transportna sredstva je da studenti dopune praktična znanja za samostalan rad na poslovima izrade glavnih projekata šumskih puteva i objekata na njima.

Cilj terenske nastave iz predmeta Tipologija šuma je da se  kroz praktičan rad  studenti upoznaju sa metodološkim pristupom u korišćenju  tipa šume i značaja tipa  šume   pri različitim stručnim i praktičnim opredeljenjima i planskim proekcijama u šumarstvu, kao i terensko identifikovanje  i karakterisanje tipa šume pri praktičnim radovima u konkretnim sastojinskim i prostornim situacijama.

  • Sticanje veština i stručnih znanja koja će studentima omogućiti da uspešno rešavaju probleme i zadatke u praksi lovnog gazdovanja, i da se uključe u najintenzivnije načine proizvodnje, gajenja i racionalnog korišćenja divljači.        
  • Osposobljenost studenata da samostalno rešavaju praktične stručne probleme iz oblasti koje su obuhvaćene sadržajem terenske  nastave.
  • Ovladavanje metodologijom terenskog istraživanja morfoloških , fizičkih i hemijskih osobina zemljišta.
  • Da studenti nauče da prepoznaju najznačajnije šumske fitocenoze i njihov floristički sastav u prirodnim uslovima
  • Studenti će steći neophodna stručna i praktična iskustva i saznanja koja će činiti osnov i ishodište za  rešavanje čitavog niza najznačajnijih pitanja pri daljim praktičnim radovima vezanim za različite uzgojne i planske postupke.

Obilazak ograđenih lovišta i uzgajališta krupne divljači, lovišta u zaštićenom prostoru posebnih prirodnih odlika – Nacionalnom parku, i uzgajališta sitne divljači (fazanerije). Studenti će se upoznati sa prostornim i funkcionalnim uređenjem različitih lovišta, vrstama lovnih objekata i njihovom izgradnjom, kao i sa uređajima i opremom u savremenoj fazaneriji.

  • Osnovne pogonske grupe i radni sklopovi šumarskih mašina.

   Mogućnosti agregatiranja šumarskih mašina različitim radnim mašinama radi realizacije postavljenih    

   tehnoloških zahteva.

         Osnovne pogonske grupe i radni sklopovi građevinskih mašina.

         Osnovne pogonske grupe i uređaji na drumskim vozilima, koja se koriste u šumarstvu.

  • Tereska proučavanja najznačajnijih tipova  šumskih zemljišta i njihove veze sa šumskim zajednicama.
  • Znanja stečena na terenskoj nastavi iz šumarske fitocenologije imaju praktični začaj i služe kao osnova za čitav niz stručnih šumarskih disciplina
  • Sveukupna terenska identifikacija ceno-ekološke raznolikosti i izbor stalnih oglednih površina.Tipološko definisanje sastojina različitog porekla strukturnog oblika i stepena očuanosti.
  • Terenska identifikacija i karakterisanje tipa šume u različitim prostornim, ekološkim  i sastojinkim situacijama. Specifičnost i regionalni karakter tipa šume.