+

Весна Ђукић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 957
Е-маил: vesna.djukic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације: уторак, 12‒14 часова

Весна Ђукић је рођена 24. јануара 1972. године у Београду. Основно и средњошколско образовање завршила је у Београду. Грађевински факултет у Београду уписала је 1990. године, а завршила у јуну 1996. године као прва у својој генерацији, са просечном оценом 8.63. Добила је награду Грађевинског факултета за најбољи постигнут успех на Хидротехничком одсеку у току школовања. Последипломске студије је уписала у школској 1996/1997. години на Грађевинском факултету, на Хидротехничком одсеку. 25. 12. 2000. године је одбранила магистарску тезу под насловом: „Анализа кретања воде на површини и у земљишту”, која припада научним областима хидраулика и хидрологија. Од 1. 7. 1996. до 28. 2. 2001. године била је запослена на Грађевинском факултету у Београду као инжењер‑сарадник. На расписаном конкурсу за младе истраживаче из области научноистраживачког рада добила је прву награду 1997. год. Од 1. 3. 2001. године до 6. 7. 2010. године била је запослена на Шумарском факултету у Београду као асистент на предмету Хидраулика са хидрологијом. Докторску дисертацију под насловом „Хидрауличко-хидролошки модел генезе и транспорта наноса у сливу” одбранила је 17. 6. 2011. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Од децембра 2011. године до новембра 2016. године била је у звању доцента на Шумарском факултету за ужу научну област Хидрологија, за коју је матичан Грађевински факултет. У новембру 2016. године изабрана је у звање ванредног професора на Шумарском факултету за уже научне области: Механика нестишљивих флуида и хидраулика и Хидрологија, за које је, такође, матичан Грађевински факултет.
У свом научноистраживачком раду др Весна Ђукић највећим делом се бави истраживањима у областима хидраулике, хидрологије, као и проучавањем и моделирањем ерозионих и транспортних процеса у речним токовима и сливовима. Учествовала је у реализацији 10 научних пројеката, студија и елабората. Објавила је 31 научни рад. Говори и пише енглески и руски језик.

Ужа научна област

 • Механика нестишљивих флуида и хидраулика
 • Хидрологија

Одабрани научни радови

 • Đukić, V., Radić, Z. (2016) Sensitivity analysis of a Physically Based Distributed Model. Water Resources Management 30: 1669-1684. DOI 10.1007/s11269-016-1243-8. http://link.springer.com/article/10.1007/s11269-016-1243-8
 • Đukić, V., Radić, Z. (2014): GIS Based Estimation of Sediment Discharge and Areas of Soil Erosion and Deposition for the Torrential Lukovska River Catchment in Serbia, Water Resources Management 28 (13), p. 4567-4581.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11269-014-0751-7
 • Đukić, V. (2014): Analysis of Groundwater Recharge of the Basin of Kolubara River in Serbia, Advances in Geoecology 43: Challenges: Sustainable Land Management – Climate Change, CATENA VERLAG, 35447 Reiskirchen, Germany, pp. 322-336. Editors: Miodrag Zlatić, Belgrade University, Serbia, Stanimir Kostadinov, Belgrade University, Serbia, ISBN 978 – 3 – 923381 – 61 – 6. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153085285
 • Đukić, V., Mihailović, B. (2012): Analysis of Groundwater Regime on the Basis of Streamflow Hydrograph, FACTA UNIVERSITATIS Series:Architecture and Civil Engineering Vol 10, N°3, University of Nis, pp. 1‒16.
  http://facta.junis.ni.ac.rs/aace/aace201203/aace201203-06.html
 • Ђукић, В., Петковић, С. (2012) Моделирање ерозије земљишта и транспорта наноса у сливу. 16. Научно Саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (SDHI) и Српског друштва за хидрологију (SDH), 22‒23. октобар, Доњи Милановац, Универзитет у Београду, Грађевински факултет. ISBN: 978-86-7518-159-0.
  http://hikom.grf.bg.ac.rs/web_stranice/SDHI/SDHI16/CD/index.html 318-330.
 • Ђукић, В., Михаиловић, Б. (2012): Критичка анализа савремених метода за прорачун референтне евапотранспирације, Гласник Шумарског факултета, бр. 106, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, п. 55‒70.
  http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/prikazi_clanak.php?id=1256
 • Ђукић, В., Михаиловић, Б. (2012): Моделирање базних отицаја анализом хидрограма отицаја. Гласник Шумарског факултета, бр. 106, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, с. 71‒86. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/prikazi_clanak.php?id=1257
 • Михаиловић, В., Благојевић, Б. и Ђукић, В. (2014) Идентификација епизода дефицита дневних протока по методи корака – теоријске поставке. Зборник радова Грађевинско – архитектонског факултета, Ниш – УДК: 551.577.3, стр. 77‒87.
 • Михаиловић, В., Благојевић, Б. и Ђукић, В. (2014) Елиминација малих и зависних епизода при идентификацији дефицита дневних протока по методи корака. Зборник радова Грађевинско – архитектонског факултета, Ниш – УДК: 551.577.3, стр. 153‒163.
 • Đukić, V. (2006): Modelling of Base Flow of the Basin of Kolubara River in Serbia, Journal of Hydrology 327/1-2, p.1‒12.
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694/327/1-2