+

Транспортни и седиментациони процеси у бујичним токовима

Шифра предмета: ДМ4.0111А
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Ерозија земљишта у речним сливовима и пронос наноса у водотоцима представљају две компоненте комплексног природног процеса генезе и транспорта наноса. Циљ предмета се састоји у приказу и анализи метода интегралног проучавања ерозионих и седиментационих процеса у речним сливовима.

Стечена знања о генези наноса, методама одређивања транспорта наноса и његовог таложења (седиементације ) у водотоковима и водним акумулацијама.

Компаративно изучавање двеју компоненти комплексног природног процеса генезе и транспорта наноса. Анализа утицаја интензивних атмосферских падавина на површински отицај и спирање земљишта. Идентификација основних фактора генезе и ерозионе продукције наноса. Проучавање метода за одређивање транспорта наноса у бујичним токовима мерењем.  Примена појединих модела, за одређивање транспорта наноса  када нема мерених података . Приказ  интегралног приступа овој проблематици, заснованог на суштинској повезаности феномена ерозије и транспорта наноса. Проучавање процеса таложења наноса у водотоковима и водним акумулацијама. Одређивање брзине засипања и века трајности водних акумулација.

Кроз практичну наставу ће се радити елаборат са задацима за одређивање продукције и транспорта наноса, таложења наноса и одређивање века трајања водних акумулација за конкретне сливове и акумулације.