+

Arboretum

OSNOVNE INFORMACIJE O ARBORETUMU

Prirodno dobro “ Arboretum Šumarskog fakulteta“ Univerziteta u Beogradu predstavlja zelenu površinu sa specifičnom namenom i izuzetnu botaničku i pejzažno-arhitektonsku vrednost, i spomenik prirode florističkog karaktera, podignut na obodu užeg gradskog jezgra.

Zbog svojih izuzetnih vrednosti 2011. godine je proglašen za zaštićeno prirodno područje III kategorije kao zaštićeno prirodno područje lokalnog karaktera.

Njegov geografski položaj, ekološke karakteristike zastupljenih predstavnika drvenastih i žbunastih vrsta i unutarvrsnih taksona, koncepcija polja, parcela, travnjaka, staza, aleja i parkovskog mobilijara, obezbeđuju obilje građe za stvaranje naučnih i stručnih studija o Arboretumu.

Arboretumi (arbor, m., lat. – drvo) imaju , prevashodno, instruktivnu i edukativnu funkciju, i namenjeni su, kako naučnim i stručnim krugovima, tako i široj javnosti i zainteresovanim građanima. Ovo su posebno formirani, manji ili veći zaštićeni antropogeni prostori sa bogatim kolekcijama drveća i žbunja, poreklom sa različitih prirodnih staništa i geografskih područja, koji služe, pre svega, u svrhu sprovođenja naučno-istraživačkog rada i obrazovanja, kao i zaštite ugroženih vrsta i očuvanju genofonda drvenastih i žbunastih vrsta. Za razliku od većeg broja botaničkih bašta, koje su intenzivno negovane, arboretumi su, često, ekstenzivno negovani prostori, sa težnjom ka što većem podražavanju prirodnih uslova šumskih zajednica.

Arboretum, sa preostalom okućnicom Fakulteta, smešten je na severozapadnoj padini Košutnjaka, iznad leve obale Topčiderske reke, na nadmorskoj visini 110-125 m. Geografske koordinate su: 44˚48 ́ istočne geografske dužine i 20˚ 28 ́ severne geografske širine. Arboretum zauzima površinu oko 3,5 hektara.

Floristička raznovrsnost Arboretuma se ogleda u velikoj zastupljenosti egzota, autohtonih i alohtonih drvenastih i žbunastih vrsta. Biljni fond obuhvata oko 200 drvenastih vrsta, podvrsta, hibrida i kultivara, predstavljenih sa oko 1.500 primeraka. Tako raznovrstan biofond, raspoređen, po sistematskoj pripadnosti, na povezanim celinama (poljima i parcelama), čini ovaj Spomenik prirode izuzetno atraktivnim.

 

DOKUMENTA