+

Драган Караџић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 884
Е-маил: dragan.karadzic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 97
Консултације: уторак, 12.00‒14.00; четвртак, 12.00‒14.00

Професор у пензији, Др Драган Караџић је рођен 28. 6. 1950. год. у Палежу. Основну школу је завршио у Жабљаку, а гимназију у Никшићу и Београду. Школске 1968/69. год. уписао је Шумарски факултет у Београду и дипломирао 1972. год. Дипломски рад под називом: „Штете од снега у Националном парку Дурмитор и мере за њихово санирање” одбранио је на Катедри заштите шума Шумарског факултета у Београду. По дипломирању једно краће време је радио у Бироу за уређивање шума у Титограду. После одслужења војног рока, изабран је 1974. године на Шумарском факултету у Београду у звање асистента-приправника за предмет Шумска фитопатологија. Последипломске студије уписао је школске 1974/75. године, а магистарски рад под називом: „Проучавање узрока појаве ‘црвеног срца’ у буковим стаблима” је одбранио 1977. год. Исте године је изабран у звање асистента Шумарског факултета. Докторску дисертацију под насловом: „Проучавање биоекологије гљиве Dothistroma pini Hulbary ‒ проузроковача осипања четина црног бора” одбранио је на Шумарском факултету у Београду 10. 4. 1986. године. Исте године изабран је у звање доцента на Шумарском факултету у Београду за предмет Шумска фитопатологија, а 1992. године изабран је у звање ванредног професора на истом предмету. У звање редовног професора на предмету Шумска фитопатологија изабран је 1997. год. Осим на матичном предмету Шумска фитопатологија (на Одсеку за шумарство), држао је наставу и на предмету Болести украсних биљка (на Одсеку за пејзажну архитектуру). Био је ментор при изради 13 магистарских и 6 докторских дисертација. Такође је био ментор у изради великог броја дипломских радова. У периоду од 2001. до 2009. год. био је главни и одговорни уредник Гласника Шумарског факултета.

Др Д. Караџић је у времену од 25. 11. 1979. год. до 10. 7. 1980. год. био на специјализацији из области болести четинара на Univesity of Aberdeen ‒ Department of Forestry ‒ Scotland. У току јуна и јула 1982. год. посетио је више истраживачких центара из области шумарства у САД (Мисисипи, Небраска, Колорадо). У августу и септембру 1983. године био је на студијском боравку на Ludvig-Maximilian University – München (Lehrstul für Forstbotanik). У току 1987. год. провео је краће време (20 дана) у Forestry Commision-Alice Holt Lodge ‒ England.

Проф. др Драган Караџић објавио у часописима или саопштио на међународним и домаћим скуповима 314 радова. Био је аутор или коаутор у изради 3 уџбеника, 2 приручника , 9 монографија, 1 ауторизоване скрипте, и са прилогом учествовао у изради 5 монографија других аутора.

Ужа научна област

Шумска фитопатологија, заштита шума, шумска микологија.

Одабрани научни радови

  1. Гајић, М., Караџић, Д. (1991) Флора равног Срема са посебним освртом на Обедску бару. Шумарски факултет Београд, Шумско газдинство Сремска Митровица.
  2. Гајић, М.,Туцковић. А., Караџић Д. (1992) Флора северног дела Великог Јастрепца. Шумарски факултет Београд, Јавно предузеће за газдовање шумама “Расина“ Крушевац (423).
  3. Караџић, Д. (1995) Гљиве Националног Парка Дурмитор. Национални парк Дурмитор, Шумарски факултет у Београду (270).
  4. Караџић, Д., Анђелић М. (2001) Болести у шумским расадницима. Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд и Савез горана Црне Горе (99).
  5. Караџић, Д., Милијашевић, Т. (2002) Болести украсних биљака. Шумарски факултет у Београду (160).
  6. Караџић, Д., Анђелић, М. (2002) Најчешће гљиве проузроковачи трулежи дрвета у шумама и шумским стовариштима. Центар за заштиту и унапређење шума Црне Горе. Подгорица (154).
  7. Караџић, Д. (2010) Шумска фитопатологија. Универзитет у Београду- Шумарски факултет; Универзитет у Бања Луци-Шумарски факултет (774).
  8. Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011) Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет (517).
  9. Караџић, Д., Кеча, Н., Миленковић, И., Милановић, С., Станивуковић, З. (2016) Шумска микологија. Универзитет у Бања Луци-Шумарски факултет. Бања Лука (595).
  10. Караџић, Д., Миленковић, И., Милановић, С., Голубовић-Ћургуз, В., Томовић, З. (2017) Најчешће паразитске и сапрофитске гљиве у храстовим шумама на подручју ЈП “Војводинашуме“. ЈП “Војводинашуме“, Петроварадин.