+

Центри / Лабораторије

Лабораторија за мониторинг квалитета земљишта

Лабораторија за мониторинг квалитета земљишта организационо припада Катедри за мелиорације, Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса. Лабораторија за мониторинг квалитета земљишта у сарадњи са другим лабораторијама Факултета (Педолошка лабораторија, Фитопатолошка лабораторија и др.) врши анализе земљишта, наноса и биљног материјала пре свега у циљу дефинисања квалитета земљишта и наноса.

Лабораторија је опремљена савременом опремом за наставну активност, а користи се и за реализацију истраживачких пројеката Министарства за просвету и науку, као и других пројеката Факултета. Захваљујући изузетно великом ангажовању особља Лабораторије за мониторинг квалитета земљишта у сарадњи са Педолошком лабораторијом, као и савременој опреми, пружа се могућност студентима свих нивоа студија (основне, мастер и докторске), али и истраживачима из других институција, да успешно реализују своје експерименталне задатке.

У Лабораторији за мониторинг квалитета земљишта обављају се анализе интензивних проучавања земљишта, наноса, и биљног материјала и то:
– Одређивање укупних, псеудоукупних и приступачних садржаја микроелемената и тешких метала (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Co, Fe, Mn, Ca, Mg, Hg) методом AAS из припремљених узорака;

 • Одређивање садржаја изменљивог Ca, Mg, Mn, Fe;
 • Одређивање оксалатног алуминијума;
 • Одређивање укупног угљеника и азота;
 • Одређивање DOC.

Најважнија опрема: микроталасна пећ за разарање узорака (Mars 5 Microwave unit), атомски апсорпциони спектофотометар (SOLAAR MkII M5 Dual AA Spectrometer), центрифуга са хлађењем (4K15, SIGMA LABOR ZENTRIFUGEN), трескалица за ерленмајере, вага, сушница Сутјеска, Digestor.
Руководилац лабораторије:  др Снежана Белановић Симић, ванр. проф.
e-mail: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs

Сарадници: Мерење и пријем узорака врши дипл. инж. Бранислава Михајловић.
Контакт:011/3053934
e-mail: branislava.mihajlović@sfb.bg.ac.rs

Центар за критична оптерећења терестричних екосистема
(Center for Terrestrial Ecosystem Critical Load Assessment)

Центар је основан у циљу примене савременог, интегралног концепта у проучавању земљишта терестричних екосистема, као и дефинисања смерница за дугорочну заштиту и очување функција земљишта Р. Србије. Центар ће промовисати и примењивати методологије за процену квалитета и угрожености земљишта које су усаглашене са методологијама ЕУ. Посебан аспект рада Центра је имплементација савремених динамичких модела и геинформационих система у проучавању земљишта терестричних екосистема.

Циљеви:

 • дефинисање осетљивих компоненти земљишног екосистема у функцији очувања биодиверзитета, продуктивности земљишта, као и других функција и сервиса шумских екосистема;
 • програм потребних научних истраживања из области науке о земљишту;
  формирање информационог система (прикупљање, компилација и хармонизација релевантних података о шумским земљиштима у интегрисани информациони систем);
 • успостављање међународне научне сарадње (умрежавање, пројекти, конференције);
  израда програма континуираног мониторинга процеса физичке и хемијске деградације земљишта терестричних екосистема полутантима;
 • смернице за очување, заштиту и повећање производног капацитета земљишта терестричних екосистема;
 • израда стручних пројеката;
 • едукација, информисање (организовање курсева, предавања, итд.);
 • израда званичних докумената и стратешких оквира у области заштите животне средине.

Канцеларија 111
Руководилац: др Јелена Белоица, доцент