+

Centri / Laboratorije

Laboratorija za monitoring kvaliteta zemljišta

Laboratorija za monitoring kvaliteta zemljišta organizaciono pripada Katedri za melioracije, Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Laboratorija za monitoring kvaliteta zemljišta u saradnji sa drugim laboratorijama Fakulteta (Pedološka laboratorija, Fitopatološka laboratorija i dr.) vrši analize zemljišta, nanosa i biljnog materijala pre svega u cilju definisanja kvaliteta zemljišta i nanosa.

Laboratorija je opremljena savremenom opremom za nastavnu aktivnost, a koristi se i za realizaciju istraživačkih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku, kao i drugih projekata Fakulteta. Zahvaljujući izuzetno velikom angažovanju osoblja Laboratorije za monitoring kvaliteta zemljišta u saradnji sa Pedološkom laboratorijom, kao i savremenoj opremi, pruža se mogućnost studentima svih nivoa studija (osnovne, master i doktorske), ali i istraživačima iz drugih institucija, da uspešno realizuju svoje eksperimentalne zadatke.

U Laboratoriji za monitoring kvaliteta zemljišta obavljaju se analize intenzivnih proučavanja zemljišta, nanosa, i biljnog materijala i to:
– Određivanje ukupnih, pseudoukupnih i pristupačnih sadržaja mikroelemenata i teških metala (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Co, Fe, Mn, Ca, Mg, Hg) metodom AAS iz pripremljenih uzoraka;

 • Određivanje sadržaja izmenljivog Ca, Mg, Mn, Fe;
 • Određivanje oksalatnog aluminijuma;
 • Određivanje ukupnog ugljenika i azota;
 • Određivanje DOC.

Najvažnija oprema: mikrotalasna peć za razaranje uzoraka (Mars 5 Microwave unit), atomski apsorpcioni spektofotometar (SOLAAR MkII M5 Dual AA Spectrometer), centrifuga sa hlađenjem (4K15, SIGMA LABOR ZENTRIFUGEN), treskalica za erlenmajere, vaga, sušnica Sutjeska, Digestor.
Rukovodilac laboratorije:  dr Snežana Belanović Simić, vanr. prof.
e-mail: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs

Saradnici: Merenje i prijem uzoraka vrši dipl. inž. Branislava Mihajlović.
Kontakt:011/3053934
e-mail: branislava.mihajlović@sfb.bg.ac.rs

Centar za kritična opterećenja terestričnih ekosistema
(Center for Terrestrial Ecosystem Critical Load Assessment)

Centar je osnovan u cilju primene savremenog, integralnog koncepta u proučavanju zemljišta terestričnih ekosistema, kao i definisanja smernica za dugoročnu zaštitu i očuvanje funkcija zemljišta R. Srbije. Centar će promovisati i primenjivati metodologije za procenu kvaliteta i ugroženosti zemljišta koje su usaglašene sa metodologijama EU. Poseban aspekt rada Centra je implementacija savremenih dinamičkih modela i geinformacionih sistema u proučavanju zemljišta terestričnih ekosistema.

Ciljevi:

 • definisanje osetljivih komponenti zemljišnog ekosistema u funkciji očuvanja biodiverziteta, produktivnosti zemljišta, kao i drugih funkcija i servisa šumskih ekosistema;
 • program potrebnih naučnih istraživanja iz oblasti nauke o zemljištu;
  formiranje informacionog sistema (prikupljanje, kompilacija i harmonizacija relevantnih podataka o šumskim zemljištima u integrisani informacioni sistem);
 • uspostavljanje međunarodne naučne saradnje (umrežavanje, projekti, konferencije);
  izrada programa kontinuiranog monitoringa procesa fizičke i hemijske degradacije zemljišta terestričnih ekosistema polutantima;
 • smernice za očuvanje, zaštitu i povećanje proizvodnog kapaciteta zemljišta terestričnih ekosistema;
 • izrada stručnih projekata;
 • edukacija, informisanje (organizovanje kurseva, predavanja, itd.);
 • izrada zvaničnih dokumenata i strateških okvira u oblasti zaštite životne sredine.

Kancelarija 111
Rukovodilac: dr Jelena Beloica, docent