+

Diplomski radovi

 • 2014. Rade Mandić: „Analiza i primena kombinovanih protiverozionih materijala za zaštitu zemljišta i voda u slivu reke Mala Usora”.
 • 2013. Slobodanka Ćurguz: „Prednosti bioekoloških materijala u zaštiti zemljišta i voda”.
 • 2013. Damir Ajranović: „Vodni resursi šarplaninskih župa Gore i Opolje”.
 • 2013. Marko Janić: „Bioinžinjering u zaštiti voda i zemljišta od erozije”.
 • 2012. Miloš Drakulić: „Kamen u ekološkoj zaštiti zemljišta i voda”.
 • 2011. Bojana Erić: „Geotehničke mere sanacije klizišta ‘Panja glava’ u Priboju”.
 • 2011. Dušan Mihić: „Podloge za potrebe izgradnje malih brana na primeru brane ‘Rudovci’ na reci Peštan”.
 • 2011. Jelena Milutinović: „Geosredina i podloge u cilju izgradnje zaštitnih kanala u slivu vodotoka Mrtvice u Grabovičkom polju”.
 • 2010. Nenad Šurjanac: „Podloge za sanaciju erozionih procesa Boranjske reke”.
 • 2010. Rosa Jakovljević: „Uticaj geosredine slivnog područja na kvalitet voda akumulacije ‘Grlište’”.
 • 2009. Ružica Stevanović: „Geotehnički uslovi rekultivacije kolapsibilnog odlagališta na površinskom kopu Ugljevik”.
 • 2008. Jelena Radosavljević: „Geotehnički uslovi fundiranja objekata na aluvijalnom zemljištu”.
 • 2007. Andrijana Novaković: „Geotehnički uslovi stabilnosti padine u naselju ‘Zora’ u Sremčici”.
 • 2006. Sonja Jurišić: „Geotehnički uslovi stabilnosti obala akumulacije ‘Paljuvi Viš’“.
 • 2006. Tamara Canić: „Geotehnički uslovi izgradnje nasute zemljane brane ‘Paljuvi Viš’”.